Sökning: "Förskolepedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Förskolepedagogik.

 1. 1. Barngruppens storlek, arbetssituationen och uppdraget : En jämförandestudie mellan waldorfpedagoger och förskollärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ingrid Waldh; [2019]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; förskollärare; förskolan; waldorfpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie jämför uppfattningar om barngruppens storlek, det pedagogiska uppdraget och arbetssituationen hos waldorfpedagoger och kommunalt anställda förskollärare. Barngruppernai förskolan har växt de senaste decennierna, och frågan är alltjämt aktuell i samhällsdebatten. LÄS MER

 2. 2. Meningsskapande bildaktiviteter i förskolan : Att väcka förskolebarnens inneboende skaparglädje

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Maria Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Intrinsic value; create meaning; proximal development zone; create art; children´s project; early education; listeners´ pedagogy.; Intrinsikalt värde; meningsskapande; proximala utvecklingszonen; bildskapande; barns projekt; förskolepedagogik; lyssnandets pedagogik.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förskollärares och barns uppfattningar om den matematiska lärmiljön inomhus : En jämförande studie mellan tre förskolor med olika inriktningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Carolin Lindström; Catharina Falkenström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig utifrån en jämförelse av tre förskolor med olika pedagogiska inriktningar, dessa inriktningar är förskolepedagogik, Montessoripedagogik och Reggio Emilia pedagogik. Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares förhållningssätt till barns möjligheter till att agera medkonstruktör och aktör i de egna lärprocesserna i deras matematiska lärmiljö. LÄS MER

 4. 4. Inomhussandlådan - en arena för tidiga möten med ämnet fysik. : Sandlådans förutsättningar till utmanande av barns upplevelser rörande fysik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Sara Hedeås; [2017]
  Nyckelord :Science - study and teaching; Physics; Education; Preschool; Toddlers; Naturvetenskapsundervisning; Fysik; Förskolepedagogik; Småbarn;

  Sammanfattning : This study examines if the indoor sandbox is a possible arena for early explorations and discoveries regarding physics amongst preschool toddlers. This thesis draws upon a phenomenological perspective, where Merleau-Ponty’s theories of the lifeworld and the phenomenology of perception are central to the study. LÄS MER

 5. 5. Högläsning som pedagogiskt verktyg : Förskollärares syn på högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anton Edeblom; [2017]
  Nyckelord :Språkutveckling; boksamtal; förskolepedagogik; läsvila;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap angående förskollärares förhållande till högläsning. I studien gjordes kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma förskollärare, där frågorna handlade om deras syfte, metodik och material för högläsning. LÄS MER