Sökning: "Förskollärare Uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade orden Förskollärare Uppsala.

 1. 1. Pedagogisk Dokumentation : En kvalitativ studie med pedagoger om barns inflytande i dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ilfrance Pierre; [2021]
  Nyckelord :Dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar pedagogisk dokumentation och i vilket syfte den används. Förskoleverksamheten styrs av läroplaner och skollagen, vilka framhåller dokumentationen som ett krav för att synliggöra vad som sker i förskolan. LÄS MER

 2. 2. ”Ingen miljö är språkligt främjande, om det inte finns vuxna eller andra barn” : - En kvalitativ studie om förskollärares arbete för att stödja barn med språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amelia Fredlund; Kashma Izat; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; språklig sårbarhet; barn; kvalitativa intervjuer; video-observation; sociokulturell teori; samtalsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka förskollärares arbete för att stödja barn med språklig sårbarhet. Genom semi-strukturerade intervjuer med drag av tolkande hermeneutik har vi fått en inblick i hur åtta förskollärare på sju olika förskolor i Mellansverige upplever att de arbetar för att stödja barn med språklig sårbarhet. LÄS MER

 3. 3. Alla barn är flerspråkiga!  En intervjustudie om förskollärares uppfattningar och förutsättningar för flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Muna Bashir Abshir; Farhio Yusuf Nur; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskollärare; Förskolan; Transspråkande; Modersmål.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärarnas förhållningssätt och förutsättning i arbetet med flerspråkighet. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med förskollärare. Intervjuerna genomfördes i två kommuner (Tierp och Husby i Stockholms kommun). LÄS MER

 4. 4. "Barn ska ha inflytande! Det är inte bara pedagogerna som ska styra och ställa" : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ringdahl Jessica; Schill Lisa; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barnskötare och förskollärare förstår begreppet inflytande samt arbetar med barns möjligheter till inflytande i förskolan.  Inneha inflytande i frågor som rör en själv är en rättighet och kan vara avgörande för känslan av sammanhang samt en viktig del i vårt demokratiska arbete. LÄS MER

 5. 5. Det är inte en 'en - man show' : En intervju och enkätundersökning om förskollärarnas tankar kring pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabel Bosnjak; Adelina Murseli; [2021]
  Nyckelord :förskollärare; pedagogisk dokumentation; uppfattning; förutsättning;

  Sammanfattning : Under arbetet med denna studie fann vi att pedagogisk dokumentation alltid arbetas inom svensk förskola. Syfte med denna studie var att undersöka hur förskollärarna betraktar pedagogisk dokumentation och förutsättningar för pedagogisk dokumentation. LÄS MER