Sökning: "Förskollärare hlk"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Förskollärare hlk.

 1. 1. ”Målstyrda processer sker i alla sammanhang där en lärare tar ett djupt andetag och tänker: Vad vill jag nu?” : En intervjustudie med förskollärare om vad undervisning kan innebära i förskolan utifrån skollagens definition.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILDHögskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/HLK, CHILDHögskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Ellen Hördesjö; Alma Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Undervisning; Målstyrda processer; Ledning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till kunskapandet om vad undervisning i förskolan kan innebära utifrån skollagens definition av undervisning som målstyrda och lärarledda processer. Frågeställningarna handlar om vad som kan känneteckna målstyrda processer och förskollärares sätt att leda dessa. LÄS MER

 2. 2. Barns möjligheter i ateljén : -En fallstudie om förskolebarns möjligheter till kreativt skapande i ateljémiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD; Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Jennifer Madsen; Anna Rosengren; [2016]
  Nyckelord :förskola; skapande; ateljé; pedagogik; medutforskande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa kunskap om barns möjligheter till estetiska uttrycksformer i ateljémiljöer. För att kunna besvara detta har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Fyra förskollärares uppfattning om hur TV och film påverkar barns samspel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD; Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Kathrin Israelsson; Susanne Söderström; [2016]
  Nyckelord :förskola; förskolebarn; förskollärares uppfattningar; populärkultur; samspel; sociokulturell teori; TV och film; ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra förskollärare upplever att tre- till femåriga förskolebarns samspel påverkas av deras TV- och filmupplevelser. Frågeställningarna berör på vilket sätt förskollärarna upplever att TV och film påverkar barns samspel positivt och/eller negativt. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares kollegiala lärande

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Lisa Svensson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett sociokulturellt perspektiv skapa kunskap om förskollärares beskrivningar av kollegialt lärande i förskolan. Hattie (2012) och Timperley (2013) talar om vikten av det kollegiala lärandet. Sökningar visar att det finns brist på forskning avseende förskollärares kollegiala lärande. LÄS MER

 5. 5. Barn i behov av särskilt stöd. En studie om förskollärares upplevelser kring barn i behov av särskilt stöd.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Git Hjalmarsson; [2014]
  Nyckelord :Preschool; special needs of education; children in need of special support; children with socio emotional difficulties.; Förskola; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; barn i socioemotionella svårigheter.;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ studie med en hermeneutisk fenomenologisk ansats. Syftet med studien är att förstå och beskriva hur sju förskollärare upplever sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Studiens resultat visar att förskollärarna upplever att de arbetar med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER