Sökning: "Förskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet Förskrivning.

 1. 1. Från empowerment till paternalism - En välviljans paradox i preventivmedelsrådgivningen till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Rønningen; Henrik Lundius; [2023]
  Nyckelord :Antikonception; Barnmorska; Förskrivning; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ litteraturöversikt; Preventivmedelsrådgivning; Reproduktiv hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar i Sverige självständig för att förskriva preventivmedel med indikation antikonception, samt arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Det är således i barnmorskans intresse att även för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning identifiera behov, främja sexuell hälsa och anpassa information utifrån intellektuella och adaptiva variationer, särskilt då det idag finns hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller att utforska, förstå och bli undervisade om sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Does the shoe type matter when prescribing custom-made foot orthoses? A comparison of peak plantar pressure in healthy subjects with custom-made foot orthoses in different shoe types.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Erik Wennerholm; Jenny Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :shoe design; in-shoe measurement; customized insoles; pressure distribution; inserts; skodesign; inlägg; tryckmätning i sko; tryckfördelning; fotbäddar;

  Sammanfattning : Purpose: A common prescription in Prosthetic and orthotic clinics in Sweden is custom-made foot orthoses (CmFO). These must be placed in shoes. The aim of this study was to investigate whether the shoe type will have an impact on the effectiveness of CmFO regarding plantar pressure (PP). LÄS MER

 3. 3. FaR too slow! : En studie med syftet att uppmärksamma hälsopedagogens kompetens för en mer välfungerande FaR-metod

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Matilda Flyborg; Sindemark Simon; [2023]
  Nyckelord :FaR; Fysisk aktivitet på recept; Hälsopedagog; Hälsopedagoger; FaR-förskrivning;

  Sammanfattning : Syfte. Det övergripande syftet med studien var att undersöka hälso- och sjukvårdspersonalens inställning och användande av FaR-metoden (Fysisk aktivitet på Recept). Studien har även undersökt möjligheten till huruvida hälsopedagoger kan vara en samverkande profession och således öka FaR-förskrivningen. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av att förskriva fysisk aktivitet på recept inom primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Susanna Larsson; Ida Åberg Zingmark; [2022]
  Nyckelord :Physical activity on prescription; District nurses; Primary healthcare; Public health; Nursing; Qualitative content analysis; Fysisk aktivitet på recept; Distriktssköterskor; Primärvård; Folkhälsa; Omvårdnad; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsstilsrelaterade folksjukdomar gör att miljoner människor världen över årligen dör i förtid. En äldre befolkning i kombination med ohälsosamma levnadsvanor bidrar till ökad risk att dö i folksjukdomar, såväl globalt som i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Professionellas perspektiv på brukares delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sanela Malagic; Josephine Wigårde Musyimi; [2022]
  Nyckelord :User participation; self-determination; influence; professional; aids; prescribing process; Brukardelaktighet; självbestämmande; inflytande; professionell; hjälpmedel; förskrivningsprocess.;

  Sammanfattning : I Sverige styrs välfärdsstaten av politiken. Det är det politiska styret som sätter ramar och regler för de offentliga verksamheterna. De professionellas arbetsuppgifter påverkas av verksamhetens ramar och regler som i sin tur påverkar brukare. LÄS MER