Sökning: "Förståelsekunskaper"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Förståelsekunskaper.

 1. 1. Fakta eller förståelse? Analys eller diskussion? En undersökning av vilka kunskaper och förmågar som bedömningsuppgifter på yrkesprogram och högskoleförbredande program efterfrågar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Sigebjer; [2020-06-26]
  Nyckelord :gymnasiet; Högskoleförberedande program; yrkesprogram; likvärdighet; Gy11; kunskapsformer; förmågor; fakta och förståelse; analys; diskussion;

  Sammanfattning : Tidigare forskning som genomförts under 1994 års läroplan har visat att undervisningen i samhällskunskap på yrkesprogram är mer inriktad på isolerade faktakunskaper och ett vardagligt innehåll, medan undervisningen på högskoleförberedande program är mer inriktad mot förståelse och ett teoretiskt innehåll där eleverna i högre grad får möjlighet att exempelvis analysera, resonera, problematisera och se samband. Det finns emellertid få studier som jämför ämnet samhällskunskap mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program avseende undervisningens utformning och det finns skäl att tro att den senaste läroplansreformen, Gy11, kan ha påverkat skillnaderna mellan programmen. LÄS MER

 2. 2. Fyra lärares syn på NTA som arbetssätt inom naturvetenskap i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Majlinda Vinca; Anila Gashi; [2019]
  Nyckelord :Faktakunskaper; Färdighetskunskaper; Förståelsekunskaper; Förtrogenhetskunskaper; Laborativt arbete; Praktiskt arbete; NTA; STC;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare upplever att arbetet med NTA påverkar elevernas kunskapsutveckling i förhållande till de fyra kunskapsformerna; faktakunskaper, förståelsekunskaper, färdighetskunskaper och förtrogenhetskunskaper. Vidare är syftet att undersöka lärarnas upplevelser i arbetet med NTA som berör möjligheter och utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Fakta och förståelse – en jämförande studie mellan en Europaskola och en svensk skola

  C-uppsats,

  Författare : [2011]
  Nyckelord :Naturvetenskap; Europaskolan; PISA; fakta; förståe;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om det finns skillnader i faktakunskap respektiveförståelsekunskap hos eleverna på en Europaskola jämfört med eleverna på en svensk skola.Undersökningen bygger på en kvantitativ enkätundersökning på totalt 153 elever på de båda skolorna.Eleverna är mellan 13 och 15 år. LÄS MER

 4. 4. Yrkeslärares uppfattningar av begreppet "erfarenhet" inom gymnasieskolans omvårdnadsprogram

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för pedagogik och didaktik i utbildning och skola (PeDiUS); Linköpings universitet/Avdelningen för pedagogik och didaktik i utbildning och skola (PeDiUS)

  Författare :Kerstin Eriksson; Camilla Wernersson; [2010]
  Nyckelord :Fenomenografi.Yrkeslärare.Erfarenhet;

  Sammanfattning : I kursplanerna för gymnasieskolans omvårdnadsprogram förekommer begreppet ”erfarenhet” på ett flertal ställe. Detta begrepp är inte definierat i styrdokumenten av skolverket vilket gjorde det intressant att studera närmare. LÄS MER

 5. 5. Med sikte på konceptuellt tänkande : Undersökning av elevers kvalitativa förståelse av fysik på en Waldorfskola före och efter undervisning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :David Björling; [2010]
  Nyckelord :Konceptuell förståelse; Fysikundervisning; studentaktiverande undervisning; FCI; The MPEX Survey;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks huruvida ett konceptuellt fokus på fysikundervisningen, samt en förståelseinriktad examinationsform, påverkar elevers konceptuella förståelse av fysik. Detta är intressant av två anledningar: 1) Skolans styrdokument efterfrågar (bl.a. LÄS MER