Sökning: "Första klassen"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Första klassen.

 1. 1. Hur rapporterade tidningen Smålandsposten om Amerika under 1880-talet i Kronoberg, Småland. : En studie och analys av annonser i tidningen Smålandsposten, undersökningsår 1880.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Idun Zilliacus; [2020]
  Nyckelord :Smålandsposten; Amerika.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur tidningen Smålandsposten användes av ångbåtslinjerna genom att de annonserade med sina resor och hur deras annonser kunde ha sett ut för att de ska vara det företag som använts i överfarten mellan Sverige och Amerika. Frågorna som har ställts utifrån syftet var hur ofta förekom artiklar och annonser med Amerikaanknytning i Smålandsposten? På vilket sätt var artiklarna vinklade? Var de inbjudande eller avskräckande och vilka värderande ord användes? På vilket sätt lade båtlinjerna fram sina annonser i media för att presentera överfarten till Amerika? Genom att ha arbetat kvalitativt och kvantitativt med källmaterialet och analysera de 154 tidningar som getts ut under 1880 utav tidningen Smålandsposten hade 36 stycken av tidningarna haft annonser och artiklar mellan februari och augusti månad som berört Amerikaemigrationen som hade sin topp under 1880. LÄS MER

 2. 2. Lärares upplevelser av att arbeta med barn inom autismspektrumtillståndet i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Joanna Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; lärare; grundskola; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att studera lärares upplevelser av att arbeta med barn inom autismspektrumtillståndet i grundskolan, och därav intervjuades åtta grundskollärare. Data analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Språk- och kunskapsutveckling på flera språk En studie om translanguaging i en förberedelseklass årskurs 6–9 med fokus på nyanlända elever med ingen eller kort skolbakgrund

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mahin Khanian; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; interkulturalitet; förberedelseklass; Garcias strategiska principer; nyanlända elever; Translanguaging;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att utforska tillämpningen av translanguaging (TL) i en förberedelseklass i årskurs 6–9 med fokus på nyanlända elever med ingen eller kort skolbakgrund. Triangulering har valts som metod i form av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med lärare och elever, strukturerade klassrumsobservationer samt en mindre kvantitativ undersökning i form av ett frågeformulär till elever. LÄS MER

 4. 4. Evaluating different training techniques for a convolutional neural network that classifies Alzheimer’s disease

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Karl Lundstig; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Effective computer diagnosis of Alzheimer’s disease could bring large benefitsto the millions of people worldwide who does or will suffer from dementia. One popular method for trying to achieve this is the training of convolutional neural networks to classify MRI brain scans. LÄS MER

 5. 5. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER