Sökning: "Förstaspråksutveckling"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Förstaspråksutveckling.

 1. 1. Flerspråkighet i förskoleklass : en studie om förskollärares arbete med flerspråkiga elevers språkutveckling

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emina Gasanin; Jessica Légrádi; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskoleklass; modersmål; språkutveckling; förskollärare; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Med studiens syfte vill vi belysa de metoder och arbetssätt som främjar elevers förstaspråksutveckling och andraspråksutveckling i undervisningen. I studien används begrepp från det sociokulturella perspektivet. De är den proximala utvecklingszonen, scaffolding, samspel och flerspråkighet/tvåspråkighet. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i förskolan : förskollärares attityder till förstaspråksinlärning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kezban Ataman; Josefine Sundemo Edsmyr; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förstaspråksinlärning; modersmålspedagoger; förskola; språklig medvetenhet;

  Sammanfattning : I vår studie är syftet att undersöka förskollärares upplevelser samt attityder till uppdraget att arbeta med barns förstaspråksinlärning i förskolans verksamhet. Sverige är ett mångkulturellt samhälle med olika kulturella influenser. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga elevers språkutveckling i svenska : Det dubbla uppdraget för elever och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Ingemarsson; [2016]
  Nyckelord :Multilingual; First language development; Second language development; multilingual identity; linguistic socialization; Flerspråkiga; Förstaspråksutveckling; Andraspråksutveckling; flerspråkig identitet; språklig socialisation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare i grundskolan beskriver flerspråkiga elevers hinder och möjligheter i sin andraspråksutveckling i svenska och försöka förstå hur de arbetar med dessa elevers språkutveckling. Denna studie bidrar med kunskap och förståelse kring: andraspråkselevers språkutveckling, deras dubbla uppgifter att både lära sig undervisningsspråket och innehållet, hur vi tillsammans i skolans värld kan undanröja hinder och möjliggöra en god språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Fonologi och grammatik i det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet - en longitudinell fallstudie av två små barn med typisk språkutveckling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Kerstin Håkansson; [2007]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : För att förstå avvikande språkutveckling krävs detaljerad kunskap om typisk språkutveckling. Att känna till likheter och skillnader mellan typisk och avvikande språkutveckling kan möjliggöra förbättrad diagnostisering och behandling av barn med språkstörning. LÄS MER