Sökning: "Förutsättningar för barns anknytning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Förutsättningar för barns anknytning.

 1. 1. Barngruppsstorlek och personaltäthet. En studie om förskolans organisatoriska ramar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melisa Romanic; My Ragnarsson; Natalia Semb; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förskolans uppdrag är i många avseenden komplext. Barngrupperna är stora och därav är även antalet individer vars behov ska tillgodoses stort. Förskolepersonalen har ett omfattande pedagogiskt ansvar. LÄS MER

 2. 2. Anknytningens betydelse : småbarns anknytning till pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emelie Gunnarsson; Sofia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; anknytning; småbarn; förhållningssätt; trygghet;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är anknytning. Uppsatsen sätter fokus på anknytningens betydelse och har anknytningsteorin som teoretisk utgångspunkt. Syftet med studien är att öka kunskapen om hur pedagoger resonerar om små barns anknytning i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Är omsorg verkligen så viktig för små barns förmåga att lära?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annica Lindskog; [2019]
  Nyckelord :anknytning; förutsättningar; lek; lärande; omsorg; sociokulturell; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att undersöka ”Förskollärarnas syn på omsorg i förhållande till undervisning i förskolan”. Genom att undersöka detta område ville jag uppmärksamma omsorgens betydelse för de yngsta barnens möjligheter att införskaffa ny kunskap. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares tankar om barns trygghet vid inskolning : en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellinor Grengby Lindahl; Emelie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Trygghet; anknytning; relationell; goda relationer; inskolning; traditionell inskolning; föräldraaktiv inskolning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra och jämföra några förskollärares syn på barns trygghet på förskolan med specifikt fokus på inskolning. Studien utgår från tre forskningsfrågor som belyser viktiga aspekter vid skapandet av trygghet hos barn när de skolas in på förskolan. LÄS MER

 5. 5. Ett tryggt barn kan erövra hela världen : En kvalitativ studie om åtta pedagogers uppfattningar om barns anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Karlsson; Jennie Lindström; [2018]
  Nyckelord :anknytning; faktorer; förskola; lärande; pedagoger; trygghet; utveckling;

  Sammanfattning : Vi har erfarit en forskningslucka i och med att fler barn vistas i förskolan större delen av dagen samt att samhället har förändrats till att barns känslomässiga behov, att bli förstådda, sedda samt att få uppleva närhet och stimulans ofta kan bli försummat vilket även kan synas i förskolan. Detta medför ett större krav på pedagogens kompetens att kunna etablera en trygg anknytning då tidigare forskning påvisar att barnets möjlighet till en trygg anknytning har stor betydelse för barnets vidare utveckling samt lärande. LÄS MER