Sökning: "Förutsebarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade ordet Förutsebarhet.

 1. 1. Båtförmåner och skatterättsliga principer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Johannesson; [2022-02-25]
  Nyckelord :Båtförmåner; Proportionalitetsprincipen; Förutsebarhet; Neutralitetsprincipen; Likabehandlingsprincipen; Legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : I HFD 2011 ref. 55 1 och II etablerades att skatterättsliga båtförmåner skulle beskattas för den skattskyldiges rätt att disponera över båten. Dispositionsrätten betraktades därför som den skattepliktiga förmånen. LÄS MER

 2. 2. Förslag om begränsning av avdrag för underskott - en undersökning av förslagets systemenlighet, förutsebarhet och konstitutionella legitimitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Arlebo; [2022-02-25]
  Nyckelord :Underskottsbolag; Underskottsavdrag; Stoppskrivelse; Retroaktivitetsförbudet; Skatteflyktslagen; Ägarförändringar; HFD 2021 ref. 33;

  Sammanfattning : Den 3 juni 2021 meddelade HFD att skatteflyktslagen inte hindrade ett underskottsbolag från att utnyttja sin rätt till underskottsavdrag efter en ägarförändring, trots att bolagets enda tillgång vid tidpunkten var en fordran på sitt moderbolag. Regeringen tolkade domen som ett kringgående av reglerna i 40 kap. LÄS MER

 3. 3. Processramen i psykiatrimål. Vårdbehovet och rättssäkerheten vid ansökan om fortsatt psykiatrisk tvångsvård/fortsatt rättpsykiatrisk vård. En kommentar till RÅ 2010 red. 105

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Allison Östlund; [2022-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 september 2008 infördes en ny vårdform i den psykiatriska och rättspsykiatriska tvångslagstiftningen, öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård. Den nya vårdformen innebär en möjlighet att föra över patienter som ges sluten psykiatrisk tvångsvård eller sluten rättspsykiatrisk vård till individuellt anpassad vård utanför sjukhuset. LÄS MER

 4. 4. Provokativa åtgärder som polisiär arbetsmetod - En rätts(o)säker och (o)önskad lösning i förhållande till 6 kap 10 a § BrB?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amila Zahirovic; [2022]
  Nyckelord :provokation; rättssäkerhet; grooming; straffrätt; kontaktbrott; polismetod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De provokativa åtgärderna är en polisiär arbets- och utredningsmetod, vilken traditionellt beskrivs som att polisen i sitt brottsbekämpande arbete lockar fram beteenden från en enskild brottsmisstänkt, i form av yttranden eller handlingar, som kan vara ofördelaktiga för vederbörande. De provokativa åtgärderna har använts inom den polisiära verksamheten en längre tid, trots avsaknad av lagreglering på området, och har särskilt kritiserats då polisen riskerar att agera i en gråzon mellan vad som är tillåtet och otillåtet. LÄS MER

 5. 5. Gynnande besluts negativa rättskraft och förvaltningslagen : Konsekvenserna av att kodifiera en rättslig princip

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Broborg; [2022]
  Nyckelord :negativ rättskraft; förvaltningslagen; gynnande besluts negativa rättskraft; orubblighet; allmän förvaltningsrätt; enskildes trygghet; förutsebarhet; subsidiaritet; principen om berättigade förväntningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER