Sökning: "Förvaltningsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Förvaltningsprocess.

 1. 1. Hur aktiv är förvaltningsdomstolen? : Om rättens möjlighet att vara aktiv och tillvaratagandet av den enskildes intressen i LSS-mål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elsa Körle; [2022-02-16]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsprocess; Förvaltningsprocessrätt; Förvaltningsdomstol; Processledning; Access to Justice; Processuell obalans; LSS; LSS-mål;

  Sammanfattning : Att som part i en domstolsprocess kunna tillvarata sina intressen är en förutsättning för att få en rättvis domstolsprövning. I så kallade LSS-mål gäller domstolsprövningen den enskilde individens rätt till de insatser som utlovas genom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LÄS MER

 2. 2. Miljöcertifieringssystems inverkan på optimering av förvaltningsprocessen : En studie om effektivisering av kommersiell förvaltning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Ida Thörnblom; Amanda Andersson; [2022]
  Nyckelord :BREEAM In-Use; Miljöbyggnad; Miljöbyggnad iDrift; environmental certification; certification system; sustainability; sustainable development; management process; certification process; management plan; maintenance plan; BREEAM In-Use; Miljöbyggnad; Miljöbyggnad iDrift; miljöcertifiering; certifieringssystem; hållbarhet; hållbar utveckling; förvaltningsprocess; certifieringsprocess; förvaltningsplan; underhållsplan;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står för ca 21 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Detta leder till att vissa åtgärder behöver ses över för att uppfylla klimatavtalet, som år 2015 innebar att temperaturökning måste ligga under två grader. LÄS MER

 3. 3. Rättegångskostnader och rätten till en rättvis rättegång inom förvaltningsprocessen En tillämpning av 2 kap 11 § andra stycket RF som grund för kostnadsersättning i ett förvaltningsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Axetorn; [2021-12-10]
  Nyckelord :Rättegångskostnader; Förvaltningsprocess; Rätten till en rättvis rättegång; 2 kap. 11 § regeringsformen; Art. 6 Europakonventionen; NJA 2015 s. 374; NJA 2018 s. 49; NJA 2017 s. 503; NJA 2020 s. 908; NJA 2021 s. 235; Justitiekanslern; beslut 2019-07-19; dnr 6782-18-43; Sakens beskaffenhet;

  Sammanfattning : Inom förvaltningsprocessen är huvudregeln att vardera parten står sina egna rättegångskostnader, oavsett målets utgång. I denna uppsats behandlas frågan om vad anges i Högsta domstolen praxis om ersättning för rättegångskostnader med stöd i rätten till en rättvis rättegång enligt 2 kap. LÄS MER

 4. 4. Vem får det sista ordet? Hur principen om litispendens tillämpas vid positiva kompetenskonflikter mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christoffer Isaksson; [2021-03-03]
  Nyckelord :Litispendens; Res judicata; Allmän domstol; Förvaltningsdomstol; Kompetenskonflikt; Processrätt; Förvaltningsprocess; Access to justice; Processuell obalans;

  Sammanfattning : Vissa måltyper kan ge upphov till en positiv kompetenskonflikt, det vill säga att både allmän domstol och förvaltningsdomstol anser sig behöriga att pröva samma fråga. Risken vid en positiv kompetenskonflikt är att domstolarna prövar samma fråga samtidigt, med resultatet att det föreligger en litispendenssituation mellan domstolsslagen. LÄS MER

 5. 5. I ljuset av Århuskonventionen – miljöorganisationers klagorätt ur ett rättsutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alise Forsman; [2021]
  Nyckelord :miljörätt; förvaltningsprocess; EU-rätt; Århuskonventionen environmental law; administrative procedure; EU law; the Aarhus convention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan miljöbalken (1998:808) trädde i kraft 1999 har miljöorganisationer haft en lagstadgad klagorätt i svensk rätt. Det är unikt att enskilda kan företräda allmänhetens intressen så som miljöskyddsintressen, en uppgift som vanligtvis sköts av staten, kommunen eller andra myndigheter. LÄS MER