Sökning: "Förvirring"

Visar resultat 1 - 5 av 472 uppsatser innehållade ordet Förvirring.

 1. 1. “Vi sitter i samma båt” Konsten att förhålla sig till olika ledare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Alcén; Malin Nilsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :Ledarskap; delat ledarskap; medarbetarskap; sjöfart;

  Sammanfattning : För att underlätta den höga belastningen som ställs på enskilda ledare idag är det allt fler organisationer som väljer att dela på ledarskapet. Delat ledarskap anses som ett sätt att organisera annorlunda där organisationsstrukturen går från enskilt till kollektivt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom : På äldreboende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabel Rydén; Anna Rudäng; [2022]
  Nyckelord :Dementia; individual adaptation; impaired cognitive ability; mealenvironment; social interactions; malnutrition; Demenssjukdom; individuell anpassning; måltidmiljö; nedsatt kognitiv förmåga; sociala interaktioner; undernäring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med demenssjukdom riskerar att bli undernärda när de kognitiva förmågorna minskar. Förmågan att äta påverkas av minne, förmågan att utföra viljemässiga rörelser, koncentrationssvårigheter och tugg- och sväljsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenhet av att ge personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom i en akutvård kontext : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Lebsia Nkontan Dingbulla; Bukola Bernice Oloyede; [2022]
  Nyckelord :Dementia; Experiences; Literature overview; Nurses; Nursing; Person-centered care.; Demenssjukdom; Erfarenheter; Litteraturstudie; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en vanligt förekommande diagnos hos äldre. Demenssjukdom är ett samlingsnamn för olika försämrade kognitiva funktioner i hjärnan vilka har en negativ påverkan på människors dagliga liv. Sjuksköterskor i enakutsjukvårdskontext möter personer med demenssjukdom men oftast då på grund av samsjuklighet. LÄS MER

 4. 4. Måltidsmiljöns betydelse för matintaget hos personer med demens

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Carlsson; Soha Al-Azawi; [2022]
  Nyckelord :Demens; malnutrition; matintag; måltidsmiljö; personcentrerat;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid demenssjukdom uppstår en skada i hjärnan som påverkar den kognitiva förmågan negativt. Demenssjukdomen gör att de drabbade personerna får minnessvårigheter, försämrad tankeförmåga och försämrad uppmärksamhet som leder till att vardagliga rutiner och det sociala livet försvåras. LÄS MER

 5. 5. Att vara en inkluderande ledare på arbetsplatsen : En kvalitativ intervjustudie om hur åtta ledare agerar i praktiken för att uppnå inkludering av sina medarbetare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Hanna Korell; Jenny Sjödin; [2022]
  Nyckelord :Diversity; inclusion; inclusive leadership; leadership; workplace; Arbetsliv; inkluderande ledarskap; inkludering; ledarskap; mångfald;

  Sammanfattning : Inkluderande ledarskap är ett relativt nytt och modernt område inom ledarskapsforskningen som fortfarande är under utveckling, det råder därav fortfarande en viss förvirring kring hur inkluderande ledarskap ska förverkligas och praktiseras i arbetslivet. Syftet med detta arbete äratt undersöka hur åtta ledare från olika företag definierar inkluderande ledarskap och hur de agerar i praktiken för att uppnå inkludering av sina medarbetare på arbetsplatsen. LÄS MER