Sökning: "F-3"

Visar resultat 1 - 5 av 1092 uppsatser innehållade ordet F-3.

 1. 1. Hur kan lärarna göra SO-ämnet mer inkluderande för nyanlända?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ranna Ali; Zahraa Ali; [2024]
  Nyckelord :Inkludering; nyanlända elever; föräldrasamverkan; SO-undervisning; samhällsorienterade ämnen; språkutveckling;

  Sammanfattning : I vår forskningsöversikt vänder vi oss snarare till pedagogerna och blivande pedagogerna i åk F-3.Vårt syfte med kunskapsöversikten är att besvara våra frågor om hur man kan skapa en mer inkluderande SO-undervisning för nyanlända elever samt diskutera hur relationen mellan hemmet och skolan kan påverka deras inlärning i SO-ämnet. LÄS MER

 2. 2. Lärares perspektiv på skrivinlärning i årskurs F–3 : Perspektiv på hur elevers skrivinlärning främjas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Göz; Celine Ercan; [2024]
  Nyckelord :Skrivinlärning; sociokulturellt perspektiv; kognitivt perspektiv; skriva för hand; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ett urval av sex F–3 lärare arbetar med elevers skrivinlärning. I den här studien intervjuas sex F–3 lärare om hur de arbetar med elevers skrivinlärning. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteraturens roll i elevers läsning och självförtroende : En kvalitativ undersökning om lärares syn på skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Ichoaa; Hanna Andreasson; [2024]
  Nyckelord :Interaktiv högläsning; högläsning; dialogisk högläsning; förskoleklass; språkutveckling; undervisning.;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskar vi F–3–lärares uppfattningar om hur användningen av skönlitteratur i undervisningen kan påverka läsförmågan hos elever med lässvårigheter och hur detta samtidigt kan påverka elevernas självförtroende. Genom att använda en kvalitativ forskningsdesign med semistrukturerade intervjuer som huvudsakligt datainsamlingsverktyg, har vi analyserat och tolkat resultaten med stöd av relevant teori och tidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. Lärares attityd till matematik : En kvantitativ studie om sambandet mellan lärares attityd gentemot matematik och deras val av undervisningspraktiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carolina Dahlén; Sofie Nellmer; [2024]
  Nyckelord :matematik; attityder; F-3 lärare; TMA; undervisningspraktiker;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om F-3 lärares attityd till matematik har ett samband med deras val av undervisningspraktiker. Studien genomfördes via en kvantitativ enkätundersökning med påståenden kopplade till det teoretiska ramverket TMA. LÄS MER

 5. 5. "Lärare har idag frihet att själva välja läromedel..." : En kvantitativ enkätundersökning om lågstadielärares användning av läromedel och eventuella ramfaktorer som begränsar valet av läromedel i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Michaela Eriksson; Ellinor Wollner; [2024]
  Nyckelord :Matematikundervisning; lågstadiet; läromedel; lärobok; ramfaktorteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att presentera hur användningen av läromedel i matematikundervisningen ser ut på lågstadiet samt i vilken utsträckning det finns faktorer som begränsar valet av läromedel i matematikundervisningen utifrån ett lärarperspektiv. Detta gjordes med en kvantitativ ansats där insamlingsmetoden var webbenkät. LÄS MER