Sökning: "F-6"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet F-6.

 1. 1. Multimodalt arbete i undervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lundqvist Jaqueline; [2019-07-01]
  Nyckelord :Multimodalt arbete; modaliteter; semiotiska system; meningsskapande; undervisning; grundskola årskurs 1-6;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning bidra med kunskap om de tillfråga- de lärarnas syn på multimodalt arbete i läs- och skrivundervisningen i årskurs F-6. Till syftesbeskrivningen kopplas följande forskningsfrågor: • Hur beskriver de tillfrågade lärarna att de arbetar för att skapa multimodalt arbete inom läs- och skrivundervisning? • Vilka uttrycksformer och digitala resurser kombineras multimodalt i de tillfrågade lärarnas undervisning inom läs- och skrivundervisningen? • Hur motiverar de tillfrågade lärarna sin beskrivna multimodala undervisning inom läs- och skrivundervisning? I studien användes kvantitativ metod i form av enkät. LÄS MER

 2. 2. Den första läs- och skrivundervisningens didaktik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Zälter Sara; [2019-07-01]
  Nyckelord :Didaktik; avkodning; förståelse; fonologisk medvetenhet; den första läs- och skriv- undervisningen; läsfärdighet; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare i studien beskriver att de lägger upp sin läs- och skrivundervisning i årskurs 1 och varför de gör så. Ambitionen är också att ta reda på vilka faktorer lärarna anser är viktiga vid den första läs- och skrivinlärningen. LÄS MER

 3. 3. Att stödja elevers begreppsbildning i de naturorienterande ämnena : En studie om hur undervisningen i årskurs F-6 kan utformas för att stödja elevers begreppsbildning i de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carolina Ribbert Berger; [2019]
  Nyckelord :Elevers begreppsbildning; Naturvetenskapsundervisning; EMA riktningsgivare; Utformning av undervisning; riktningsgivning i undervisning; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i årskurs F-6 kan utformas för att stödja elevers begreppsbildning inom de naturorienterande ämnena. Studiens syfte är även att studera hur lärarna riktar elevers uppmärksamhet i meningsskapandet av naturvetenskapliga begrepp och fenomen i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Elitaktiva sprintkanotisternas rörelseutslag i axelleden under paddling på ergometer i relation till aktiv rörlighet mätt i axelleden

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Dagny Bengs; [2019]
  Nyckelord :sprintkanot; rörelseutslag; axelled; tredimensionell rörelseanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att a) beskriva elitkanotisternas aktiva rörelseutslag (ARoM), b) undersöka hur stor del av ARoM i axelledens inåt- och utåtrotation som kanotisten använder under paddling för höger och vänster arm samt c) undersöka hur förhållandet eventuellt ändras under tre tävlingsfarter (200, 500 och 1000 m). Syftet var också att d) beskriva elitkanotisterna rörelseutslag i axelledens rotation under de tre tävlingsfarterna. LÄS MER

 5. 5. Blockprogrammering i matematikämnet : En litteraturöversikt om visuell programmering i årskurs F-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Olsson; Amanda Tholin; [2019]
  Nyckelord :programming; student; mathematics; teaching; Scratch; blockprogrammering; elever; Scratch; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Elever i Sverige ska från och med höstterminen 2018 lära sig programmering och det är nu ett obligatoriskt område i det centrala innehållet i matematikämnet. Programmering är ett outforskat område för många verksamma matematiklärare som menar att de inte har tillräcklig kompetens och kunskap för att undervisa om det. LÄS MER