Sökning: "F-6"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet F-6.

 1. 1. Syfte och användning av matematikläxor i årskurs F-6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erik Johansson; Elenor Larsson; [2020]
  Nyckelord :lärare; läxor; uppfattning; matematik; elever i grundskolan;

  Sammanfattning : Läxor är ett omdebatterat ämne i skolans värld. Vissa menar till exempel att läxor bör användas för att skapa en god relation med hemmet genom att vårdnadshavare får vara delaktiga i elevens skolgång. Andra menar att läxor bör användas för att utveckla elevers lärande. LÄS MER

 2. 2. Demokratiundervisning i de samhällsorenterade ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ubah Mahad; [2020]
  Nyckelord :Demokrati; ; demokratiuppdraget; elevinflytande; kunskapsuppdrag; medborgarfostran; SO-lärare; SO-ämnena; ;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att få en insikt om demokratins funktion i klassrummet. Vi vill studera relevant forskning kring vår frågeställning som ska undersökas och analyseras. Vi vill undersöka SO-lärarnas ansvar om demokratiuppdraget och hur dem arbetar med det i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Multimodalt arbete i undervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lundqvist Jaqueline; [2019-07-01]
  Nyckelord :Multimodalt arbete; modaliteter; semiotiska system; meningsskapande; undervisning; grundskola årskurs 1-6;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning bidra med kunskap om de tillfråga- de lärarnas syn på multimodalt arbete i läs- och skrivundervisningen i årskurs F-6. Till syftesbeskrivningen kopplas följande forskningsfrågor: • Hur beskriver de tillfrågade lärarna att de arbetar för att skapa multimodalt arbete inom läs- och skrivundervisning? • Vilka uttrycksformer och digitala resurser kombineras multimodalt i de tillfrågade lärarnas undervisning inom läs- och skrivundervisningen? • Hur motiverar de tillfrågade lärarna sin beskrivna multimodala undervisning inom läs- och skrivundervisning? I studien användes kvantitativ metod i form av enkät. LÄS MER

 4. 4. Den första läs- och skrivundervisningens didaktik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Zälter Sara; [2019-07-01]
  Nyckelord :Didaktik; avkodning; förståelse; fonologisk medvetenhet; den första läs- och skriv- undervisningen; läsfärdighet; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare i studien beskriver att de lägger upp sin läs- och skrivundervisning i årskurs 1 och varför de gör så. Ambitionen är också att ta reda på vilka faktorer lärarna anser är viktiga vid den första läs- och skrivinlärningen. LÄS MER

 5. 5. "Jag gillar att skriva på dator då det gör mig mer kreativ." : En litteraturstudie om digitala verktyg i skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Petersson; Lovisa Ivung; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Dator; iPad; Smartboard; Skrivutveckling; Innehåll; Form; Längd; Fokus; Motivation; Skrivprocess;

  Sammanfattning : Denna studie är en litteraturstudie med syftet att belysa vilka möjligheter och hinder som digitala verktyg innebär för elevers skrivutveckling. Studien utgår från frågeställningen: ”Vilka möjligheter och hinder skapar digitala verktyg för elevers skrivutveckling?”  Studien är baserad på tio artiklar där både kvalitativ och kvantitativ ansats har inkluderats. LÄS MER