Sökning: "FI Dnr-1784"

Hittade 1 uppsats innehållade orden FI Dnr-1784.

  1. 1. Compliance - En gränsöverskridande undersökning i finansmarknadsrätt, bankrätt, värdepappersmarknadsrätt och straffrätt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Pierre Johan Käll; [2015]
    Nyckelord :Komparativ rätt; Intern styrning och kontroll; Compliancerisk; Självreglering; Compliancefunktion; Regelefterlevnad; Compliance; Finansmarknadsrätt; Finansrätt; Finansmarknad; Finanskris; Finansinspektionen; FFFS 2005:1; Bankrätt; Baselkommittén; Kapitaltäckningsreglerna; Systemrisk; Sveriges riksbank; RIX; Den stora bankkrisen i Sverige; Den globala finanskrisen; FI Dnr-1784; Värdepappersmarknadsrätt; Straffrätt; Penningtvättsdirektiv; Penningtvättslagen; EU; Globalisering; Mellanstatlig institution; Compliance Function; Compliance Risk; Comparative Law; Fiscal Law; Financial Market; Financial Crisis; Lehman Brothers; Financial Services Action Plan FSAP ; Banking Law; The Basel Committee; European Banking Authority EBA ; Criminal Law; Money Laundering Directive; Financial Action Task Force FATF ; Anti-Money Laundering AML ; Customer Due Diligence CDD ; Countering the Financing of Terrorism CFT ; Know Your Customer KYC ; Politically Exposed Persons PEPs ; Globalisation; Intergovernmental Institutions; The London Whale Case; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Financial markets have a central role in a well-working society and a bank has a central role on a well-functioned financial market. The characteristic of a bank’s business contributes to the financial ecosystem and promotes stability on the financial market. The society is undeniably becoming more and more globalised. LÄS MER