Sökning: "FINSKA UPPSATS"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden FINSKA UPPSATS.

 1. 1. Går mobbade elever miste om skolundervisning? : En studie om mobbningens inverkan på olovlig frånvaro

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tuominen Oona; [2021]
  Nyckelord :Bullying; Absenteeism; Truancy; OLS; Fixed effects; Panel data; Finland; mobbning; skolkning; olovlig frånvaro; OLS; fixed effects; paneldata; Finland;

  Sammanfattning : Nationalekonomisk litteratur har visat att utsatthet för skolmobbning kan ha negativa konsekvenser på lång sikt såsom lägre utbildningsnivå och löner. I denna uppsats undersöks huruvida olovlig frånvaro kan vara en mekanism som ligger till grund för de långsiktiga följderna genom att studeraorsakssambandet mellan mobbning och skolkning. LÄS MER

 2. 2. Berättelserna om den stora barnförflyttningen - en narrativ analys av de finska krigsbarnens plats i den svenska historiekulturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Jonatan Lenander; [2021]
  Nyckelord :krigsbarn; berättelseanalys; historiekultur; dagstidningar; Den bästa av mödrar; film; vinterkriget; fortsättningskriget; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Under det finska vinterkriget och fortsättningskriget skickades runt 70 000 finska barn till Sverige i ett försök att rädda dem undan krig och svält. Denna barnförflyttning anses vara världshistoriens största. LÄS MER

 3. 3. Att undvika förlust : Vilka faktorer ledde till de skilda utfallen för Finland och Norge i Finska Vinterkriget respektive vid det tyska angreppet på Norge 1940?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Skoglund; [2021]
  Nyckelord :strategi; seger; förlust; krigföringsförmåga; asymmetri; doktrin; Vinterkriget; Weserübung;

  Sammanfattning : Det förväntade resultatet i en väpnad konflikt mellan en starkare och en svagare stat är att den som förefaller starkare faktiskt segrar och därigenom uppnår sina målsättningar. Även om detta är det vanligaste resultatet händer det att den svagare staten segrar, eller åtminstone undviker att förlora. LÄS MER

 4. 4. Nygammalt tjänstemannaansvar? - En analys av tjänstemannens ansvar i Sverige och Finland, samt Sveriges vilja till reform

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Widebeck; Linus Wiberg; [2021]
  Nyckelord :tjänstemannaansvar; tillitsdelegationen; new public governance; sverige; finland; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I juni 2020 släppte Tillitsdelegationen en undersökning med förslag på reformer av den svenska tjänstemannaansvars-lagstiftningen för att uppnå ett större förtroende för den offentliga förvaltningen. Den undersökning kom till efter flera års debatt kring en reform av lagstiftningen, med en majoritet för att stärka påföljderna för tjänstefel. LÄS MER

 5. 5. Vänner och fiender under det andra världskriget : C-byråns arbetsformer och underrättelsesamverkan under krigets växlande vindar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Morgan Norberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningsområdet för denna uppsats var den inofficiella svenska militära underrättelsetjänsten under det andra världskriget. Syftet med denna uppsats var att undersöka C-byråns verksamhet under det andra världskriget med avseende på utvecklingen av organisationens arbetsformer under krigsåren och utvecklingen gällande samverkan med utländska organisationer. LÄS MER