Sökning: "FM Fysiska standard"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden FM Fysiska standard.

 1. 1. Försvarsmakten som hälsokultur : En enkät- och intervjustudie i samverkan med Försvarsmakten i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Liljegren; Johanna Tagesson; [2018]
  Nyckelord :Health; Health Culture; Health Education; Health Initiatives; Organisational Culture; Physical Activity; Resource; Requirement; Sociocultural Perspective; Swedish Armed Forces; Training Habits; Fysisk Aktivitet; Försvarsmakten; Hälsa; Hälsofrämjande; Hälsoinsatser; Hälsokultur; Hälsopedagogik; Hälsopromotion; Krav; Organisationskultur; Resurs; Sociokulturellt Perspektiv; Träningsvanor;

  Sammanfattning : Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter och har i uppgift att verka som landets försvar. Studien genomfördes genom ett samarbete med Försvarsmakten i Halmstad med syftet att belysa på vilket sätt Försvarsmakten i Halmstad arbetar för att främja de anställdas fysiska aktivitet för att de skall uppnå grundnivån enligt Försvarsmaktens Fysiska Standard. LÄS MER

 2. 2. Försvarsmaktens Fysiska Standard   : hur uppfattar officerarna på Artilleriregementet A9 att det genomförs?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Linus Johansson; [2009]
  Nyckelord :Försvarsmaktens Fysiska Standard; FM FysS; Artilleriregementet A9; Enkät;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet Försvarsmaktens Fysiska Standard. Uppsatsens syfte är att skapa ett underlag för att förbättra eller bibehålla möjligheterna för officerarna vid Artilleriregementet A9 att genomföra Försvarsmaktens Fysiska Standard (FM FysS). LÄS MER

 3. 3. Att träna på arbetstid : upplevda hinder och underlättande faktorer. En studie av Försvarsanställdas träningsmotivation.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :A. Karin Josefsson; [2005]
  Nyckelord :Barriärer; FM Fysiska standard; hinder; kön; motion; motivation; ålder;

  Sammanfattning : Syftet var bland annat att undersöka om försvarsanställda tränar enligt FMFysS på arbetstid, vilka hinder de upplever till träning och hur de övervinner dessa hinder. Bakgrundsvariablerna var kön, anställningsform, ålder samt huruvida träning enligt grundkraven genomförs på arbetstid. LÄS MER