Sökning: "FN BRISTER"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden FN BRISTER.

 1. 1. Sjuksköterskor på insats : Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under strid: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanna Muhrblom; [2020]
  Nyckelord :Influences; Military; Nursing; Nurse; War; Krig; Militär; Omvårdnad; Påverkan; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns minst 32 väpnade konflikter i världen just nu och genom FN samt NATO pågår det militära insatser. Sjuksköterskor har varit en del av försvarsmaktens arbete genom historien och är idag alltid en del av de insatserna försvarsmakten ansvarar för. LÄS MER

 2. 2. CRPD in Cambodia - Effectiveness of Inclusion through Affirmative Action in Employment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Jonsson; [2019]
  Nyckelord :labour law; human rights; persons with disabilities; affirmative action; Cambodia; CRPD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter ett våldsamt förflutet, med såväl invärtes som utvärtes konflikter så lämnades Kambodja att se hela sin statsapparat falla i spillror. Detta försatte landet i ett tillstånd som bär kvar sina spår än idag, där dess offentliga verksamhet lider av svaga institutioner och korruption, vilket i sin tur har lett till ett försvårande av att genomdriva och upprätthålla rättsliga regleringar. LÄS MER

 3. 3. Water availability challenges in Mozambique – implications to the Nexus

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ylva Nordström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker möjliga framtider för vattentillgångarna och vattenkonsumptionen i området kring Pungwefloden i Mozambique med hänsyn till den naturliga miljön och vattenanvändningen. De vanligaste landklasserna i området är olika typer av skog. LÄS MER

 4. 4. Hur följer förvaltningen av Vättern principer för ekosystembaserad fiskförvaltning?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Anna Grände; [2019]
  Nyckelord :ekosystem-baserad fiskförvaltning; Vättern; EBFF; ekosystemansatsen i akvatiska system; ecosystem-based management;

  Sammanfattning : En minskning av biologisk mångfald och andra naturvärden har lett till en växande förståelse för naturens komplexitet och människans begränsningar i att förutsäga förändringar i ekosystem. I ekosystemansatsen, som härstam- mar från FN:s Konvention om biologisk mångfald, förespråkas ett eko- systemperspektiv för att främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen. LÄS MER

 5. 5. Mänskliga rättigheter i gymnasiet : vad är det?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tobias Larsson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras fyra skolböcker som är avsedda för gymnasieskolans sam- hällskapliga utbildningar. Rebecca Adamis artikel, Re-Thinking Relations in Human Rights Education har fungerat som teori men också som verktyg eller nyckel i analysarbetet. LÄS MER