Sökning: "FN konventioner länder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden FN konventioner länder.

 1. 1. Vård av migranter med fokus på papperslösa i Europa : vårdpersonalens och patienternas erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Fagerstedt; Mariel Taxén; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BakgrundI dagsläget finns cirka 42 miljoner migranter utspridda i världen. Många av dessa ställs inför stora svårigheter bland annat på grund av att de saknar tillgång till hälso- och sjukvård samt socialt stöd. Papperslösa migranter är en särskilt utsatt grupp, där psykisk ohälsa är vanligt förekommande. LÄS MER

 2. 2. Att sko sig på barns bekostnad - vilken betydelse bör Barnkonventionen ha för barn i skoindustrin?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Kvernby; [2011]
  Nyckelord :barnarbete; Internationell rätt; familjerätt; Barnkonventionen; FN:s barnkonvention; skoindustri; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar vilken betydelse FN:s konvention om barnets rättigheter bör ha för barn i skoindustrin. För att besvara denna huvudfråga tar uppsatsen upp följande delfrågor: - Hur ser situationen ut när det gäller barnarbete? - Vad är FN:s Barnkonvention? - Vem har ansvar för att Barnkonventionen efterlevs? - Hur och var sker tillverkningen av skor? - Vilka rutiner har skoföretag när det gäller att ta reda på hur och av vem deras varor har producerats? Regler kontra verkligheten. LÄS MER

 3. 3. The Rotterdam Rules - A transport convention for the future?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Adamsson; [2011]
  Nyckelord :sjörätt; maritime law; hamburg rules; hague-visby rules; hague rules; rotterdam rules; transporträtt; rotterdamreglerna; transport law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rotterdamreglerna är en FN konvention med namnet: Förenta Nationernas konvention om avtal om internationell transport av gods helt eller delvis till sjöss. Bakom denna långa titel döljer sig det senaste försöket att reformera och harmonisera lagstiftning som reglerar godsbefordran till sjöss. LÄS MER

 4. 4. Är läkemedelsföretagens ekonomiska intressen förenliga med rätten till hälsa?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Gustavsson; [2010-09-10]
  Nyckelord :Medicinsk rätt; Socialrätt; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Både i Sverige och internationellt används termen ”rätt till hälsa” för att beskriva allmänhetens intresse av att åtnjuta högsta tillgängliga standard av vård och hälsa. Termen återfinns i svensk grundlag, i internationella konventioner som Sverige ratificerat och i allmänna deklarationer som används världen över. LÄS MER