Sökning: "FNs säkerhetsråd"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden FNs säkerhetsråd.

 1. 1. Immunity and the Crime of Aggression - The Legal Possibilities and Implications of Prosecuting Heads of State for the Crime of Aggression in National Courts and the International Criminal Court

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Wikström; [2020]
  Nyckelord :public international law; international criminal law; international criminal court; crime of aggression; personal immunity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter aktiveringen av Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion över aggressionsbrottet i juli 2018 är dessa gärningar för första gången sedan Nürnbergtribunalen möjliga att väcka åtal för i en internationell domstol. Aggressionsbrottet kan bara begås av personer i position att effektivt utöva kontroll över eller styra politiska eller militära handlingar av en stat. LÄS MER

 2. 2. Från galning till krigskämpe: En feministisk teoretisering av strukturer i krig

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Geine; Carolina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Female Combatant; Conflict; Peace Negotiation; Women; Resolution 1325; Social Sciences;

  Sammanfattning : FNs säkerhetsråd antog Resolution 1325 med syfte att lyfta värdet av kvinnlig representation vid fredsförhandlingar. Kvinnor deltar också i krig och konflikt, inte minst som en given omvårdare. Men det finns en grupp kvinnor som ofta utelämnas vid förhandlingsbordet. LÄS MER

 3. 3. Säkerhet för vem? : en kritisk diskursanalys av FNs resolutioner och fredsplaner för Syrien ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emmanuelle Texier; [2016]
  Nyckelord :International Syria Support Group; syriska kvinnor; säkerhet; statscentrerad säkerhet; fredsprocess; Action Group for Syria; FNs säkerhetsråd; kritisk diskursanalys; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : En fredsprocess i Syrien måste garantera trygghet och säkerhet för alla, vilket inte minst inne-bär att ta i beaktande de särskilda säkerhetshot som kvinnor står inför i egenskap av att vara kvinnor. Denna undersökning kommer att granska FNs säkerhetsråds resolutioner och Action Group for Syrias och International Syria Support Groups fredsplaner från 2015 och 2016 som har till syfte att skapa fred i Syrien, för att se om och i så fall på vilket sätt som den förmed-lade diskursen uttrycker en statscentrerad säkerhetssyn som marginaliserar syriska kvinnors säkerhetsbehov. LÄS MER

 4. 4. Från Resolution till Handlingsplan: En feministisk- och fredsbyggande tolkning av Liberias Nationella Handlingsplan för Resolution 1325

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sarah Holst; [2012]
  Nyckelord :Resolution 1325; Liberia; Kvinnor; Fredsbyggande; Feminism; Genus; John Paul Lederach; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här studien är en kvalitativ innehållsanalys av fallet Liberias Nationella Handlingsplan för Säkerhetsrådets resolution 1325. Resolution 1325 antogs av FNs Säkerhetsråd år 2000 och syftar till att inkludera kvinnor i fredsprocesser, konfliktlösning och konfliktförebyggande åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Säkerhet för vem? En begreppsanalys av begreppet säkerhet i FN's säkerhetsråd; med fokus på begreppets utveckling

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Sternäng; [2012]
  Nyckelord :realism; critical; resolution; security; security council; human security; mänskliga rättigheter; human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every day people get killed, starve and suffer in the name of security. There can be no politics without the mention of security. LÄS MER