Sökning: "FORNTIDEN"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet FORNTIDEN.

 1. 1. Att blåsa liv i forntiden : En studie av kommunikation via montertexter på ett museum i stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sofia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :museum; systemisk-funktionell grammatik; ideationell metafunktion; interpersonell metafunktion; svenska; Historiska museet; Bäckaskogskvinnan; Skateholmsgraven;

  Sammanfattning : Denna undersökning inriktar sig på hur Historiska museet i Stockholm kommunicerar genom montertexter. Syftet är att ta reda på hur museet skapar en relation mellan museum och besökare, samt mellan besökare och historia genom utställningstexter. Materialet består av skrivna texter hämtade från två rum på utställningen Forntider. LÄS MER

 2. 2. Historiebruk i läromedel : En läromedelsanalys av fyra läromedel i historia för åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Norrmén; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; läromedelsanalys; läroböcker; forntiden; vikingatiden;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras de delar som berör forntiden och vikingatiden, i fyra utvalda läromedel för historia i årskurs 4–6. Analysen syftar till att undersöka om och hur dessa läromedel svarar på kursplanens uttryckliga krav på att undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för hur historia kan användas utifrån olika syfte och mottagare. LÄS MER

 3. 3. "Så här kan det ha gått till..." : En komparativ analys av tre läromedel om forntiden ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Geidnert; Jeanette Niemi; [2019]
  Nyckelord :kön; genus; genussystem; könens isärhållande; manlig överordning; makt; könsattribut; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur män och kvinnor representeras i läroböcker för årskurs 1-3 när det gäller forntiden och hur dessa representationer lever upp till riktlinjerna i Lgr11. De frågeställningar som ligger till grund för denna studie är: I vilken utsträckning och i vilka roller och sammanhang förekommer kvinnor och män i läromedel för årskurs 1-3 och Uppfyller representationerna av kvinnor och män de kriterier och ideal som tas upp i värdegrunden i Lgr11?” Frågorna besvaras genom en komparativ analys av tre olika läromedel om forntiden med Thomas Denks (2002) metod som utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Hantering av forn- och kulturlämningar inom SCA Norrbottens skogsförvaltning : informationshantering från planering till markberedning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Fredrik Ögren; [2019]
  Nyckelord :fornlämningar; kulturlämningar; skogsbruk; informationsflöde; planering; skador; kulturstubbe; skogshistoria; ancient remains; cultural remains; forestry; information flow; planning; damages; cultural-marking stump; forest history;

  Sammanfattning : Norra Sveriges skogar är rika på spår av människors levande och brukande som efterlämnat forn- och kulturlämningar som kan dateras ända tillbaka till forntiden då inlandsisen släppte sitt grepp om norra Skandinavien. Alla dessa forn- och kulturlämningar är skyddade mot all negativ åverkan och skador genom kulturmiljölagen och skogsvårdslagen. LÄS MER

 5. 5. Musiken som sätter ton på oss : En sociologisk studie av musikens sociala betydelse på bröllopet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara-Pia Östman; [2018]
  Nyckelord :Musik; fenomenologi; social interaktionism; bröllop; social betydelse;

  Sammanfattning : Människans relation till musik går att spåra ända tillbaka till forntiden då den har varit en viktig del i ritualer och ceremonier. I modern tid efter 1900-talets musikexplosion har musiken förknippats allt mer med den privata användningen och forskning visar att ens musiksmak kan ha en stark koppling till sin känsla av en identitet. LÄS MER