Sökning: "FORNTIDEN"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet FORNTIDEN.

 1. 1. "Så här kan det ha gått till..." : En komparativ analys av tre läromedel om forntiden ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Geidnert; Jeanette Niemi; [2019]
  Nyckelord :kön; genus; genussystem; könens isärhållande; manlig överordning; makt; könsattribut; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur män och kvinnor representeras i läroböcker för årskurs 1-3 när det gäller forntiden och hur dessa representationer lever upp till riktlinjerna i Lgr11. De frågeställningar som ligger till grund för denna studie är: I vilken utsträckning och i vilka roller och sammanhang förekommer kvinnor och män i läromedel för årskurs 1-3 och Uppfyller representationerna av kvinnor och män de kriterier och ideal som tas upp i värdegrunden i Lgr11?” Frågorna besvaras genom en komparativ analys av tre olika läromedel om forntiden med Thomas Denks (2002) metod som utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Musiken som sätter ton på oss : En sociologisk studie av musikens sociala betydelse på bröllopet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara-Pia Östman; [2018]
  Nyckelord :Musik; fenomenologi; social interaktionism; bröllop; social betydelse;

  Sammanfattning : Människans relation till musik går att spåra ända tillbaka till forntiden då den har varit en viktig del i ritualer och ceremonier. I modern tid efter 1900-talets musikexplosion har musiken förknippats allt mer med den privata användningen och forskning visar att ens musiksmak kan ha en stark koppling till sin känsla av en identitet. LÄS MER

 3. 3. När kvinnor blir män : En studie av kön och genus i forntiden baserat på osteologiska och arkeologiska könsbedömningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Theresa Hedenstedt; [2017]
  Nyckelord :Sex; gender; identity; norms; queertheory; prehistory; Viking age; Kön; genus; identitet; normer; queerteori; förhistoria; vikingatid;

  Sammanfattning : This essay, When women become men, is written with the intention of illustrating a way in which archaeologists and osteologists can work together to derive from the notion that men and women, and masculinity and femininity, are two rigid binary components which oppose each other. This is done on a practical level by analysing the graves from the Viking age burial site at Stora Hallvards, Silte parish, Gotland, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Vinaren i skolan : Forntiden i musikundervisningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Michael Andersson; [2017]
  Nyckelord :antiquity; ancient music; high school; hummers; music didactics; forntid; forntidens musik; högstadiet; vinare; musikdidaktik;

  Sammanfattning : Det första musikinstrumentet som hittats är 35 000 år gammalt. Forskningen har visat att musikens funktion på den tid då skriftspråket fortfarande inte fanns, bör ha haft andra funktioner än vad musiken har idag. Samtidigt finns många likheter. Dessa kunskaper berikar vår förståelse för vår samtid. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor, män och allt däremellan : - En studie om osteologiska och arkeologiska könsbedömningar på fragmenterade skelett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Louise Högberg; [2017]
  Nyckelord :osteological sex determination; archaeological sex determination; feminine; masculine; gender; osteologisk könsbedömning; arkeologisk könsbedömning; kvinnligt; manligt; genus;

  Sammanfattning : The methods of sex determination through skeletons or through objects in graves has been used on and off since the nineteenth century. Most of the osteological methods are however developed on intact bones, and the archaeological method assume that jewelry is female associated and weapons are male associated. LÄS MER