Sökning: "FOTO"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet FOTO.

 1. 1. Influencer Marketing : En framgångsrik strategi beroende på målgruppensålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Engström; Jini Christoffersson; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Influencers; social media; word of mouth; attributes !; Influencer marketing; Influencers; sociala medier; word of mouth; attribut !;

  Sammanfattning : Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi dagligen blir exponerade för reklam i alla dess olika former. Företag försöker ständigt komma på nya innovativa marknadsföringstekniker för att nå fram i mediabruset, där Influencer marketing identifierats som en av de mest framgångsrika marknadsföringsmetoderna i nutid. LÄS MER

 2. 2. SINNLIG (sensuous) in Beijing : towards an Artistic Ethnography

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Back Åsa; [2018]
  Nyckelord :place; encounter; senses; movement; artistic ethnography; documentary theatre; self and other; exoticism; representation; authenticity; freedom of expression; artistic freedom; China; Chinese theatre; plats; möte; sinnen; rörelse; konstnärlig etnografi; dokumentär teater; exotism; representation; autenticitet; yttrandefrihet; konstnärlig frihet; Kina; kinesisk teater;

  Sammanfattning : Projektet bygger på åtta veckors fältarbete på en oberoende teater i Peking våren 2017,baserat på antropologisk och konstnärlig metod. Det är ett försök att utveckla begreppet konstnärlig etnografi, samt tillämpa det praktiskt. LÄS MER

 3. 3. Integration of Image and Word Embeddings for Descriptive Image Similarity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :David Gustafsson; Tobias Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Image Similarity Description; Convolutional Neural Network; Image Retrieval; Word2vec; InceptionV3; Vector Space; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Many people today possess a private digital photo collection. Such collections are often just chronologically sorted. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet och läroplanen : Några särskoleintegrerade elevers uppfattning om delaktighet vid planeringen och upplägget av matematikundervisningen och deras kännedom om läroplanen.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Enlund; [2017]
  Nyckelord :Integrated special school group; intellectual disability; students’ perception; participation; planning; mathematic; curriculum; Särskoleintegrerad; intellektuell funktionsnedsättning; elevers uppfattning; delaktighet; planering; matematik; läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva några särskoleintegrerade elevers uppfattningar om delaktighet vid planeringen av matematikundervisningen. Studiens frågeställningar är: Vad framkommer i elevernas utsagor om läroplanen och kunskapskraven? Vad framkommer i elevernas utsagor om kopplingen till läroplanen eller kunskapskraven vid planeringen och upplägget av matematikundervisningen? Hur beskriver eleverna sin vilja till delaktighet i matematikundervisningen och dess utformning? Hur beskriver eleverna sin delaktighet i planerandet av matematikundervisningen är i jämförelse med sina klasskamrater? De fyra intervjuade eleverna har alla diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, de följer grundsärskolans läroplan och är placerade i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Gradering av planttäthet av höstvete : fotografering av grödan

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Samira El Hamoul; [2017]
  Nyckelord :drönare; höstvete; planttäthet; Excess green Index; ExG; försöksmaterial; manuell gradering;

  Sammanfattning : Graderingar i fält sker i dagsläget nästan uteslutande manuellt. Metoden är mycket tidskrävande och beroende på graderingsutförarens erfarenhet kan även resultatet av graderingen vara av bristande kvalitet. LÄS MER