Sökning: "FTX-system"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet FTX-system.

 1. 1. Energieffektivisering av Brf. Mörbylund : Förbättringsåtgärder i ett FTX- system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Cyrus Ourak Pour; [2020]
  Nyckelord :Effektivisering; Fläkt; FTX-System; Tryck; Flöde; Luftbehandlingsaggregat;

  Sammanfattning : Utifrån ett effektiviseringsperspektiv beror en byggnads inomhusklimat på flera enskilda system som tillsammans tillför och balanserar erforderligt energibehov till byggnaden, och samtidigt har de växelverkan med varandra. Systemen är uppvärmningssystem, kylsystem, ventilationssystem, samt styr-och reglersystem som spelar roll av hjärna för de andra. LÄS MER

 2. 2. Vädringsvanor och energiberäkningar : En enkätstudie kring vädringsvanor och dess påverkan på energiberäkningar i bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Adrian Cerps; Samuel Bergvall; [2020]
  Nyckelord :Vädring; Beteende; Energiberäkningar; Energiförluster; Beteendemönster; Vanor; Inomhusklimat; Luftflöde; Ventilation; FTX-system; F-system;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen kring vädringsrelaterade beteenden i Sverige samt illustrera vad det har för betydelse för energianvändningen. Ge-nom att samla in enkätsvar från hushåll över hela Sverige samt beräkna ener-giförluster från dessa svar tas förslag fram på vädringstillägg för olika bo-stadstyper. LÄS MER

 3. 3. Simulering av off-grid-lösning till flytande småhus : En undersökning av möjlig självförsörjning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Erik Qvicker; [2020]
  Nyckelord :Off grid; simulation; electricity generation; heat production; heating system; energy storage; Off-grid; simulering; elproduktion; värmeproduktion; värmesystem; energilagring;

  Sammanfattning : Det här arbetet gjordes i samarbete med organisationen Stockholm Tiny House Expo. Syftet med arbetet var att försöka ta fram en fungerande off-grid-lösning för uppvärmning och elproduktion, för en specifik typ av småhus med två våningar. LÄS MER

 4. 4. Comparison of a hybrid ventilation system and a mechanical ventilation system with heat recovery through life cycle assessment : A case study of a modern Danish office building

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Nilsson Willkomm; [2020]
  Nyckelord :life cycle assessment; ventilation system; environmental impact; hybrid ventilation system; mechanical ventilation system with heat recovery; livscykelanalys; ventilationssystem; miljöpåverkan; ventilation; hybrid ventilationssystem; mekaniskt ventilationssystem med värmeåtervinning;

  Sammanfattning : The building sector is responsible for 36% of the energy usage and 39 % of all CO2- emissions in European union (EU). Therefore, it is of great interest to investigate how the building sector can become more energy efficient and lower the environmental impact. LÄS MER

 5. 5. Ett ventilationssystems miljöpåverkan : En livscykelanalys av ett FTX-system i ett svenskt småhus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Kim Jerléus; [2020]
  Nyckelord :FTX; LCA; Miljöpåverkan; ReCiPe; SimaPro; Ventilation; Ventilationsaggregat;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver miljöpåverkan från ett ventilationssystem, utifrån ett småhus i ett nordiskt klimat, ur ett livscykelperspektiv. Ett balanserat ventilationssystem med värmeåtervinning orsakar en stor andel av en fastighets totala miljöpåverkan och är därför viktigt som fokusområde för reducering av byggsektorns miljöpåverkan. LÄS MER