Sökning: "Fabian Markusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fabian Markusson.

  1. 1. Vilken påverkan har samhällsförändringar på aktieägarvärdeorientering i svenska företag?

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Philip Blixt; Fabian Markusson; [2017]
    Nyckelord :Shareholder value orientation; Aktieägarvärdeorientering;

    Sammanfattning : Title: What impact does social changes have on shareholder value orientation in Swedish companies? Background: Shareholder value orientation has been a part of American corporate governance since the early 1900s and has spread over time to Europe and Sweden. The approach has always been synonymous with criticism. LÄS MER