Sökning: "Fabian Rosengren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fabian Rosengren.

  1. 1. Kvinnorna i Stockholm under reglementeringstiden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Fabian Rosengren; [2018]
    Nyckelord :Rättshistoria; prostitution; reglementeringstiden; sexuallagstiftning; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsen avhandlar den s.k. reglementeringstiden (år 1812-1918) då regleringar infördes för att hindra spridningen av veneriska sjukdomar. Den fokuserar på Stockholm och på hur dessa regleringar drabbade kvinnor under denna tid samt belyser detta ur ett genusperspektiv. LÄS MER