Sökning: "Fabiola Da Costa Carlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fabiola Da Costa Carlsson.

  1. 1. Från en kultur till en annan : En kvantitativ studie om immigranters psykosociala upplevelser i Sverige

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

    Författare :Fabiola Da Costa Carlsson; Johanna Lundin; [2015]
    Nyckelord :ackulturation; marginalisering; integration; immigrant; diskriminering; colorism; psykosocial; kultur; språk; multikulturell;

    Sammanfattning : Studier kring ackulturation har blivit världsomfattande samtidigt som intresset till att studera dess strategier såsom marginalisering, integration, separation och assimilation bland immigranter är i ständig tillväxt. Syftet med denna studie var att via gruppvisa skillnader och samband undersöka immigranters ackulturationsprocess med betoning på marginalisering och integration. LÄS MER