Sökning: "Facility management required information"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Facility management required information.

 1. 1. As-built information Essential information every facility manager is looking for

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :YASHAR GHOLAMI; Leo Lindegård; [2018]
  Nyckelord :As-built information; Building Information Modelling; Facility management practices; Facility management required information; BIM in FM;

  Sammanfattning : The AEC industry is largely criticized for poor information recording and sharing and the fragmented use of information. These problematic features are greatly affecting the transfer of information produced in the design and construction phase which should be communicated to the facility management phase. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsförvaltande företags syn på BIM-användning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskapHögskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskapHögskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Linnéa Hedblom Olsson; Dolvina Dalia Koutcho; [2018]
  Nyckelord :BIM; facility management; implementation; digitization and applications; BIM; fastighetsförvaltning; implementering; digitalisering och användningsområden;

  Sammanfattning : Purpose: New working methods are demanded as there is an increasing digitalization needed amongst the facility management industry. The information needs to be searchable and accessible for the user. To get the result wanted a reciprocally approach, that describe where and how the information should be managed, is required. LÄS MER

 3. 3. En tidsresa bland Norrköpings Promenader

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Wallertz; [2018]
  Nyckelord :promenad; allé; avenue; boulevard; promenade; walk; walkway;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att skapa ett historiskt underlag för Norrköpings kommun, som kan ge vidare information till deras fortsatta arbete med planer över anläggningens föryngring. En stor anledning till detta är att Promenaderna är byggnadsminnesförklarade sedan 1994 och det krävs en förståelse av historien och det förflutna för att veta hur man i fortsättningen ska arbeta med anläggningen. LÄS MER

 4. 4. BIM i förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Matteo Ververidis; Fredrik Sandkvist; [2017]
  Nyckelord :bim; building information management; effektivitet; optimering; fastighetsförvaltning; byggledning; byggprocessen; programvaror till bim; hinder för implementering; barriärer med bim; fördelar med bim; livscykel; hållbar utveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study has shown that BIM is used extensively throughout the entire construction process, with clear benefits and optimizations. The broad usage of BIM shows that all areas have streamlined and become less costly. BIM is well established in the construction process with an exception for the facility management phase. LÄS MER

 5. 5. Hållbar dagvattenhantering i den befintliga stadsmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Sofia Kac; [2017]
  Nyckelord :Dagvatten; Hållbart; Magasinering; Augustenborg; Svackdiken; Regnbäddar; Öppen; Infilitrationsytor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utifrån handböcker för hållbar dagvattenhantering har information om geometrisk utformning och uppbyggnad av några hållbara dagvatten- anläggningar tagits fram. Tillsammans med bland annat information om effektiv porositet har den totala volymen som dessa anläggningar kan magasinera beräknats med hänsyn till hur ytkrävande de är, kubikmeter dagvatten per kvadratmeter yta. LÄS MER