Sökning: "Factors of impact in teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Factors of impact in teaching.

 1. 1. Material auténtico y motivación - Una investigación cualitativa sobre alumnos de ELE en Suecia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Yasmin Gebran Quiñones; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : In the field of modern language learning, how to motivate students is constantly being under discussion. Among the significant aspects to consider are the pedagogical decisions that the teacher performs, including the type of planning, teaching methodologies and materials elected throughout the classes. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärares tolkning och implementering av jämställdhet under lektioner i idrott och hälsa.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Gudrunsdotter; André Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; idrott och hälsa; ramfaktorteori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? På vilket sätt upplever dessa lärare att de undervisar utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Vilka ramar i undervisningen upplever lärarna möjliggör eller begränsar arbetet med jämställdhet? Metod För att besvara frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra gymnasielärare i idrott och hälsa som var i åldrarna 27–53 år. LÄS MER

 3. 3. Coronapandemin och förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar om möjligheter och begränsningar för att uppnå en pedagogisk verksamhet av kvalitet under coronapandemin

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ana Cristina Pires Hagman; [2021]
  Nyckelord :Quality; pedagogy; children; development; teacher; frame factors; Coronavirus pandemic;

  Sammanfattning : The objective of my study is to contribute with knowledge of how the Coronavirus pandemics may have bestowed restrictions, or alternatively, possibilities for the learning, development, and well-being of the children in the selected preschool unit which this study targets. In it, I identify how the teachers in this preschool unit interpret and approach the frame factors that are determined outside the teaching processes and how those frames are perceived as opportunities or limitations for the preschool quality in terms of attained goals as set out in national preschool educational curriculum – both before and during the pandemics. LÄS MER

 4. 4. Vems historia ryms inom våra ramar? : En kvalitativ intervjustudie om hur verksamma historielärare ser på och arbetar med elevers mångfald av identiteter i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Martin Svensson; [2021]
  Nyckelord :qualitative interview study; national identity; Manuel Castells; teaching history; diversity of identity.;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative interview study of how six upper secondary school history teachers view and work with students’ diversity of identities in teaching. The questions that the study sought to answer were how history teachers viewed and worked with students’ diversity of identities, as exemplified by specific assignments, along with their selection of teaching materials, and the impact of their own identity on their teaching. LÄS MER

 5. 5. Utforskandets natur i rytmikpedagogik: En kvalitativ studie om fem rytmikpedagogers förhållningssätt till utforskande i sin rytmikundervisning med äldre tonåringar och yngre vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jonna Glennåker; [2021]
  Nyckelord :Lära musik genom kroppen; Musikpedagogik; Musikundervisning; Påverkansfaktorer i undervisning; Rytmikpedagogik; Rytmikmetoden; Utforska; Utforskande i rytmik; Undersöka; Utbildningsvetenskap; Educational science; Explore; Exploration in eurythmics; Eurythmics; Embodiment in music learning; Factors of impact in teaching; Music pedagogy; Music teaching; Music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : This study aims to examine how teachers of eurythmics describe and relate to the concept of exploration in their teaching, as well as examine how this exploration takes place in their teaching. The study also examines how teachers relate learning to exploration and what factors may have an impact on this. LÄS MER