Sökning: "Faderskapspresumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Faderskapspresumtion.

 1. 1. Ändrade förutsättningar för Faderskapspresumtion

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Lilja; [2017]
  Nyckelord :Faderskapspresumtion;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsen behandlar faderskapspresumtionen i svensk rätt. Faderskapspresumtionen antogs i syfte att förhindra ovisshet om vem som är far till ett barn. Presumtionen fastslår att det är den gifta mannen som är fader till ett barn som föds av dennes maka. En ogift man blir far genom en faderskapsbekräftelse eller dom. LÄS MER

 2. 2. Faderskapspresumtionens vara eller icke vara? - det är frågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Svalin; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; faderskap; faderskapspresumtion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den svenska rätten kan vi i Föräldrabalkens kapitel 1 paragraf 1 utläsa följande: Är vid barns födelse modern gift med en man, ska denne anses som barnets far. Denna bestämmelse om faderskapspresumtion är gällande svensk rätt och huvudregel för hur faderskap i Sverige fastställs. LÄS MER

 3. 3. Fader är den som giftermålet utpekar : - Ett lämpligt sätt att reglera föräldraskap?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Dresch; [2016]
  Nyckelord :faderskapspresumtion; föräldraskap; föräldraskapspresumtion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Föräldraskap - på samma villkor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Edstrand; [2014]
  Nyckelord :Familjerätt; Civilrätt; Faderskapspresumtion; Föräldraskapspresumtion; Närståendeadoption; Medmoderskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Svenska familjerätten strävar efter barnets bästa och att barnet ska ha två rättsliga föräldrar. När ett kvinnligt gift par vill få barn, kan de vända sig till svensk sjukvård för att genomgå assisterad befrukt-ning. LÄS MER

 5. 5. Surrogatmoderskap -särskilt om de rättsliga komplikationer som kan uppstå i samband med förfarandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Brandin; [2014]
  Nyckelord :surrogatmoderskap; Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The woman who gives birth to a child is considered to be the legal mother. According to the statutory presumption of maternity in Föräldrabalken (1949: 381) (Children and Parents’ Code) Chapter 1 § 7, the woman who gives birth to a child is considered to bo the childs mother if, the child is conceived through a in vitro fertilization with donor eggs. LÄS MER