Sökning: "Fadia Yousef"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fadia Yousef.

  1. 1. Att utveckla nyanlända elevers språk och ämneskunskaper

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Fadia Yousef; Mirna Nasser; [2016]
    Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; nyanlända elever; förberedelseklass; stöttning;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om hur några utvalda lärare arbetar i sina ämnen för att utveckla nyanlända elevers språk- och kunskaper. Nya krav ställs på läraren för att möta elever som är nya i Sverige. LÄS MER