Sökning: "Fadimes öde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fadimes öde.

  1. 1. Symboliskt våld : Fadimes öde beskrivet utifrån Bourdieu

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Johanna Frid; [2020]
    Nyckelord :hedersmord; symboliskt våld; Bourdieu; Fadime; könsroller;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att besvara om Bourdieus teori om symboliskt våld stämmer på ettav Sveriges mest uppmärksammade hedersmord på Fadime Sahindal.Den frågeställning som kommer att besvaras är följande:• Hur kan Fadime Sahindals historia beskrivas utifrån Bourdieus teori omsymboliskt våld?• På vilkets sätt yttrar sig våldet mot Fadime Sahindals utifrån teorin omsymboliskt våld?• Hur skildras Bourdieus beskrivning av könsrollerna i historien om Fadime? . LÄS MER