Sökning: "Fahimeh Mohammad Awaz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fahimeh Mohammad Awaz.

  1. 1. Fysisk aktivitet och dess betydelse för livskvalitet hos hjärtsviktspatienter : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Ellen Lagerqvist; Fahimeh Mohammad Awaz; [2020]
    Nyckelord :Hjärtsvikt; Livskvalitet; Träning; Fysisk aktivitet; Egenvård;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Hjärtsvikt är ett livslångt syndrom som anses vara ett globalt växande hälsoproblem. Syndromet har drabbat runt 20 miljoner människor världen över. Hjärtsvikt påverkar hela människans fysiska hälsa och livskvalitet därmed kräver patientens delaktighet i sin egen vård. LÄS MER