Sökning: "Fair isle knitting"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fair isle knitting.

  1. 1. Metoder för flerfärgsstickning : En undersökning av instruktioner i handböcker

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Textilvetenskap

    Författare :Olle-Petter Melin; [2017]
    Nyckelord :Fair isle knitting; instructions; methods; knitting-manuals; Flerfärgsstickning; instruktioner; metoder; handböcker i stickning;

    Sammanfattning : Melin, O-P, 2017, Metoder för flerfärgsstickning - En undersökning av instruktioner i handböcker. (Fair-isle knitting methods – A survey of instructions in knitting manuals), Institutionen för Konstvetenskap, Department of Art History, Uppsala University. LÄS MER