Sökning: "Faktakunskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Faktakunskaper.

 1. 1. Undervisning i förskolan : Vägen till fakta- och färdighetskunskaper ur kognitionspsykologiskt perspektiv

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Svetlana Villnersson; [2021]
  Nyckelord :arbetsminne; bearbetning; faktakunskaper; färdigheter; förskola; kognitivt lärande; läroplansteori; långtidsminne; undervisning;

  Sammanfattning : Undervisningsbegreppet infördes inom förskolan i lagform 2010, och i styrdokumentet från 2018 betonas att undervisningen ska utveckla fakta- och färdighetskunskap. Detta upplevdes av verksamheten som något nytt som man inte hade arbetat med tidigare. LÄS MER

 2. 2. Fakta eller förståelse? Analys eller diskussion? En undersökning av vilka kunskaper och förmågar som bedömningsuppgifter på yrkesprogram och högskoleförbredande program efterfrågar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Sigebjer; [2020-06-26]
  Nyckelord :gymnasiet; Högskoleförberedande program; yrkesprogram; likvärdighet; Gy11; kunskapsformer; förmågor; fakta och förståelse; analys; diskussion;

  Sammanfattning : Tidigare forskning som genomförts under 1994 års läroplan har visat att undervisningen i samhällskunskap på yrkesprogram är mer inriktad på isolerade faktakunskaper och ett vardagligt innehåll, medan undervisningen på högskoleförberedande program är mer inriktad mot förståelse och ett teoretiskt innehåll där eleverna i högre grad får möjlighet att exempelvis analysera, resonera, problematisera och se samband. Det finns emellertid få studier som jämför ämnet samhällskunskap mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program avseende undervisningens utformning och det finns skäl att tro att den senaste läroplansreformen, Gy11, kan ha påverkat skillnaderna mellan programmen. LÄS MER

 3. 3. 4 234 frågor och inga svar : En kvantitativ undersökning av vilken kunskapsform som erbjuds i arbetsuppgifterna i elva samhällskunskapsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Teodor Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den kvantitativa studien undersöks vilka kunskapsformer som elever erbjuds att utveckla i läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet. De kunskapsformer som används som analysmodell i uppsatsen är Skolverkets fyra f: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, detta utgör även uppsatsens teori. LÄS MER

 4. 4. Undervisningens mål, provens verklighet : Gymnasielärares intention med privat-/och samhällsekonomi i förhållande till deras examinationsmoment i samhällskunskap 1b

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Håkon André Tangen; [2020]
  Nyckelord :economics; social studies; class intentions; examinations.; privatekonomi; samhällsekonomi; samhällskunskapslärare; undervisningsintention; examination.;

  Sammanfattning : Detta arbete tar avstamp i hur legitimerade samhällskunskapslärares utsagor om sin intention med privatekonomi-/och samhällsekonomiämnet i samhällskunskap 1b. Samt en analys av lärarnas examinationen i kursen, med Blooms reviderade taxonomi som analysverktyg. LÄS MER

 5. 5. Demokratiuppdragets om, genom och för demokrati: En läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erica Sjöholm; Sabina Engstrand; [2020]
  Nyckelord :Demokratiuppdraget; Läromedel; Läroplan; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur demokratiuppdraget uttrycks i läromedel för samhällskunskap i årskurs 4-6. Vi har undersökt huruvida några olika läromedel tillsammans med lärarhandledning kan bistå lärare i arbetet med det demokratiska uppdraget. LÄS MER