Sökning: "Faktatext"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Faktatext.

 1. 1. Att teckna sig till kunskap i skolår 4 – 6 samt i NO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattis Hansson; [2020]
  Nyckelord :Elevproducerad representation; Rita i NO; Sociosemiotik; Bildproduktion; Visouspatialt resonerande; Naturvetenskap; Årskurs 4 - 6;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks frågan om vad elever väljer att representera i en egenproducerad teckning när de ska bearbeta en naturvetenskaplig faktatext. Arbetet undersöker även möjliga anledningar till att elever representerar vissa element före andra samt hur eleverna själva kan uppleva ritandet som arbetsform. LÄS MER

 2. 2. Tillförlitliga identifieringsverktyg? : En kvantitativ studie om samband mellan läsförståelseresultat på Nationellt prov svenska årskurs 3 och testet LegiLexi samt dessa testers användbarhet som identifieringsverktyg för läsförståelsesvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Carina Sandström; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; identifieringsverktyg; Nationellt prov svenska; LegiLexi; the Simple View of Reading;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka vår kunskap om två i svensk skola förekommande bedömningsstöd i läsförmåga, Nationellt prov svenska och LegiLexi, och dessa testers användbarhet vad gäller att i årskurs 3 identifiera elever i lässvårigheter. Sekundärdata, i form av resultat på dessa båda test från vårterminen 2019 på 71 elever, har analyserats för att hitta samband samt söka bakomliggande problematik till olika resultat på läsförståelsedelarna, skönlitterär text och faktatext, i dessa två test. LÄS MER

 3. 3. Att fatta fakta : Mellanstadielärares syn på läsförståelse av faktatexter inom NO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Adelisa Kasapovic; Frida Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelse; Lärare; Förhållningssätt; Faktatext; Naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Läsförståelse krävs för lärande. I de naturvetenskapliga ämnena ska elever lära sig tolka och samtala om faktatexter, samt bli bevandrade i ämnesrelaterade begrepp. Denna studie undersöker mellanstadielärares uttryckta förhållningssätt till läsförståelseundervisning av faktatexter i naturorienterande ämnen. LÄS MER

 4. 4. Grammatikens vågor : Analys av ämnesspråk i läromedel för årskurs fem i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jenny Pettersson; Lovisa Petersson; Klara Andersson; [2020]
  Nyckelord :Disciplinary literacy; everyday language; Swedish subject; teaching material analysis; Ämnesspråk; svenskämnet; vardagsspråk; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att studera ämnesspråket i läromedel i svenskämnet för årskurs fem och analysera hur grammatiken beskrivs i tre läromedel. Analysmetoden som används är inspirerad av teorin Legitimation code theory med ett analysverktyg som bland annat mäter densitet och tyngdkraft i ett textinnehåll. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i skrivande av faktatexter i årskurs 2-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Borgström; Annika Boij; [2019]
  Nyckelord :arbetssätt; explicit undervisning; faktatext; kontext; stöttning; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att analysera samt synliggöra lärares arbete med faktatexter i årskurs 1–3. Frågorna som studien ska besvara är: Hur arbetar lärare med faktatexter? och På vilka sätt är lärarnas arbete med faktatexter språk-och kunskapsutvecklande? I studien har vi använt oss av Hajer & Meestringas (2014) teoretiska modell om språk och kunskapsutvecklande undervisning. LÄS MER