Sökning: "Fall analys Malin"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Fall analys Malin.

 1. 1. ”I solen är det varmt och i skuggan är det kallt!” En undersökning av huruvida det finns ett specifikt pedagogiskt arbetssätt på en uteförskola och i så fall i vilka avseenden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Misbah Rashid Najam; Malin Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att genom observationer och intervjuer synliggöra hur en uteförskola bedriver sin verksamhet samt huruvida det pedagogiska arbetet skiljer sig från traditionell förskoleverksamhet som huvudsakligen bedrivs inomhus. Bakgrunden för examensarbetet är att vi har tidigare erfarenheter av att utomhusvistelsen inte används lika pedagogiskt som inomhusvistelsen. LÄS MER

 2. 2. "Nu minns jag allt" : En intermedial analys av det psykologiska försvaret och dess förfall i Kim W. Anderssons ”Alena”.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Malin Nyman; [2018]
  Nyckelord :Alena; Kim W. Andersson; litteraturvetenskap; intermedialitet; psykologi; försvar; bild; text; försvarsmekanism; dubbelgångare; grafisk; roman;

  Sammanfattning : Den grafiska romanen Alena analyseras i denna uppsats med fokus på tematiken  psykiskt försvar. En intermedial metod används för att studera hur bild och text kommunicerar denna tematik. Uppsatsens frågeställning är -     Hur gestaltas psykets försvar i text respektive bild i Kim W. LÄS MER

 3. 3. Att göra en analys : Elevers uppfattningar om uppgiften att göra en jämförande analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Malin Berge Birath; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; samhällskunskapsämnets didaktik; jämförande analys; analytisk kompetens; fenomenografi; variationsteori; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : Studien söker att besvara frågan vad elever gör när de ombeds att göra en jämförande analys. I studien används fenomenografisk analys för att kategorisera en elevgrupps uppfattningar om vad de förväntas göra när de gör en jämförande analys. LÄS MER

 4. 4. Small-scale biogas production in Kenya

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sofia Ekwall Sundby; Malin Söderberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatexamensuppsats är att analysera de ekonomiska och tekniska aspekterna av biogasproduktion som hållbar energikälla i Kenya. Studien fokuserar på småskalig biogasproduktion på landsbygden. Biogasen produceras främst från kobajs och kycklingspillning och skall användas som bränsle vid matlagning. LÄS MER

 5. 5. En smal och krokig stig : en studie om behovsformulering i elevers åtgärdsprogram

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Sundqvist; Sofia Zäll Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Behov; behovsformulering; identitet; kategoriskt perspektiv; styrdokument; svårigheter; åtgärdsprogram.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar vad som skrivs under rubriken behov i åtgärdsprogram och huruvida skolor följer Skolverkets riktlinjer från 2014, gällande hur behov i åtgärdsprogram bör formuleras. Studien baseras på 65 åtgärdsprogram från åk 4-6 som vi har begärt, och fått in, från 19 slumpmässigt utvalda skolor i hela Sverige. LÄS MER