Sökning: "Falla mellan stolarna"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Falla mellan stolarna.

 1. 1. Att falla mellan stolarna : -En kvalitativ studie om samverkan mellan socialtjänst och psykiatrin.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emelie Lindqvist; Evelina Thelén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vem har Svarte Petter? : Samverkan mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin gällande barn i behov av stöd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jasmina Henriksson; Lisa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Cooperation; obstacles; success factors; social services; child and adolescent psychiatry.; Samverkan; hinder; framgångsfaktorer; socialtjänst; barn- och ungdomspsykiatrin.;

  Sammanfattning : Barn och unga i Sverige mår idag allt sämre, anledningarna är många såsom psykiska och fysiska övergrepp samt högre krav i skolan och den framtida arbetsmarknaden. För att råda bot på barn och ungas psykiska ohälsa krävs många gånger samverkan mellan region och kommun. LÄS MER

 3. 3. Felsökning : En förstudie inom organisationsförändring hos Värmevärden i Nynäshamn AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :MaiLi Schönning; [2021]
  Nyckelord :Organisational change; work alone; troubleshooting; operators; district heating; development; safety work; leadership; Organisationsförändring; ensamarbete; felsökning; operatör; kraftvärmeverk; utveckling; säkerhetsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Dagens uppvärming av hus kan ske med fjärrvärme och bakom leveransen av fjärrvärme finns det oftast en anläggning med en panna och operatörer som ska säkerställa driften så att hushållen får möjlighettill uppvärming. Vid eventuella störningar i anläggningen är det viktigt att operatörerna får möjlighet att felsöka problemet och därmed säkerställa driften av pannan, vilket ställer krav på felsökningen som operatörerna utför. LÄS MER

 4. 4. Sjukskriven utan sjukpenning : Den personliga upplevelsen av att falla mellan stolarna i det svenska sjukförsäkringssystemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Anne Redforsen; Kajsa Svedberg; [2021]
  Nyckelord :sickness benefit; Social Insurance Agency; stigma; coping; medical certificate; sjukpenning; Försäkringskassan; stigma; coping; läkarintyg;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur ett antal individer som fått besked om nekad sjukpenning trots läkarintyg upplever och hanterar sin livssituation och deras ekonomiska förutsättningar efter förlorad sjukpenning. För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer med sju individer som har upplevelse av att få nekad sjukpenning trots läkarintyg. LÄS MER

 5. 5. Skydd eller chimär? Patientlagen ur ett äldre- och kapabilitetsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Rutgersson; [2020-09-14]
  Nyckelord :Kapabilitet; Hälsokapabilitet; Sårbarhetsteori; Patientlagen; PL; Hälso- och sjukvårdslagen; HSL; Äldrerätt; Sköra äldre; Medicinsk rätt;

  Sammanfattning : Sedan 2015 regleras patientens roll i patientlagen (2014:821) (PL), med det uttryckta syftet att stärka patientens ställning. Idag utgör äldre patienter en stor och växande patientgrupp. LÄS MER