Sökning: "Fallprevention"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Fallprevention.

 1. 1. Preventiva insatser vid fall hos äldre inom slutenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Pyling; [2021]
  Nyckelord :fall; nursing; prevention; inpatients; elderly; fall; omvårdnad; prevention; slutenvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall och fallskador hör till ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige men även internationellt. Fall är den vanligaste orsaken till skador hos äldre personer över 65 år och resulterar ofta i allvarliga konsekvenser för samhället, vården och individen. LÄS MER

 2. 2. Continuous Balance Evaluation by Image Analysis of Live Video : Fall Prevention Through Pose Estimation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Henrik Runeskog; [2021]
  Nyckelord :Fall prevention; balance estimation; center of mass; center of pressure; human pose estimation; human keypoint detection; Fallprevention; balansestimering; tyngdpunkt; tryckcentrum; kroppshållningsestimation;

  Sammanfattning : The deep learning technique Human Pose Estimation (or Human Keypoint Detection) is a promising field in tracking a person and identifying its posture. As posture and balance are two closely related concepts, the use of human pose estimation could be applied to fall prevention. LÄS MER

 3. 3. Fallförebyggande arbete inom kommunal verksamhet : En kvalitativ studie av dokument från fyra kommuner

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Eva-Karin Nordgren; [2021]
  Nyckelord :Folkhälsa; Hälso- och sjukvård; Socialtjänst; Tjänsteutlåtanden; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är fallolyckor den vanligaste skadeorsaken. Förutom lidande för den drabbade utgör fallolyckorna också en betydande kostnad för samhället. Svenska kommuner ansvarar både för socialtjänst och till viss del hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet som fallprevention bland äldre : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Christine Fröblom; [2019]
  Nyckelord :Elderly; accidental falls; fall prevention; physical activity; exercise; Äldre; fallolyckor; fallprevention; fysisk aktivitet; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Fallolyckor är globalt den näst största orsaken till dödsfall på grund av skada. Förutom mänskligt lidande är det även ett mycket dyrt folkhälsoproblem vars prevalens dessutom ökar i många länder på grund av den stigande medellivslängden. LÄS MER

 5. 5. Viktiga faktorer och egenskaper hos fotbeklädnader som påverkar fallrisken hos äldre

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ann-Sofie Kransén; Lena Lundmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fall hos patienter på vårdinrättningar har över tid varit ett betydande globalt problem. Fallen har orsakat stort lidande, långa vårdtider och ökade kostnader. Sjuksköterskor har arbetat dagligen med omvårdnadsåtgärder föratt minska riskerna förvårdskadoroch risken för fall är ett prioriterat område. LÄS MER