Sökning: "Fallstudie miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 772 uppsatser innehållade orden Fallstudie miljö.

 1. 1. Tillgängliga utbildningslokaler i förskolan En fenomenografisk fallstudie om hur kravet om tillgänglighet implementeras i samband med att en ny kommunal förskola byggs i Göteborgs Stad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Bengtsson; Björk Josefin; [2020-03-02]
  Nyckelord :tillgänglighet; fysisk miljö; arkitektur; förskola;

  Sammanfattning : Det råder ingen tvekan om att den svenska förskolan styrs av en utbildningspolitisk vision om en skola för alla. Skollagen (SFS 2010:800), Läroplan för förskolan (2018:50) och UNICEF (2009) är alla styrdokument som befäster barns rättigheter till en tillgängligutbildning. LÄS MER

 2. 2. Multifunktionella skyddszoner : minskade fosforförluster, ökad pollinering och andra ekosystemtjänster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Kajsa Hillberg; [2020]
  Nyckelord :kantzoner; fosfor; avrinning; pollinerare;

  Sammanfattning : Användningen av skyddszoner är en gammal metod för att förhindra att föroreningar och näringsämnen når vattendrag, sjöar och hav från jordbruksmark. Men dagens effektiviserade jordbruk innebär fler påfrestningar på miljö och klimat. Markanvändningen ska räcka till att både producera mat och uppnå flera ekosystemtjänster. LÄS MER

 3. 3. En kartläggning av arbetet med slutdokumentation : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofia Hörnblad; [2020]
  Nyckelord :Construction industry; Final project documents; Final stage; Standardizing; Experience feedback; Slutdokumentation; Bygg- och anläggningsprojekt; Erfarenhetsåterföring; Standardisering;

  Sammanfattning : Byggprocessen är komplex, stor och väldigt omfattande. Det innefattar många delar och samarbeten mellan flera olika aktörer. Inom byggbranschen så tittas det hela tiden på hur det kan optimeras genom att förbättra logistiklösningar, minska slöseri och fler lösningar för att spara på både pengar och miljö. LÄS MER

 4. 4. Planering av byggd miljö för att främja fysisk aktivitet : En fallstudie av Rosendal och dess möjligheter till aktiv transport

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Moa Marklund; [2020]
  Nyckelord :Fysisk planering; Fysisk aktivitet; Byggd miljö; Aktiv transport; Rosendal;

  Sammanfattning : Graden av fysisk inaktivitet har ökat under det senaste århundradet, och är idag den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. Med detta kommer fysisk- och psykisk ohälsa vilket kostar länder miljardbelopp varje år. LÄS MER

 5. 5. Implementering av Uppsala kommuns miljömål : En fallstudie rörande klimatpåverkan från byggandet i Rosendal etapp tre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sebastian Häger; [2020]
  Nyckelord :byggsektor; miljömål; klimatpåverkan; livscykelanalys; markanvisning; byggprocess;

  Sammanfattning : Världen hotas av ett förändrat klimat och det är av stor vikt att vi människor minskar vår klimatpåverkan. Ungefär tjugo procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från byggsektorn. Det gör det till ett område där en förändring måste ske. LÄS MER