Sökning: "Fallstudie psykologi gymnasium"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fallstudie psykologi gymnasium.

 1. 1. LÄRANDETS OLIKA ANSIKTEN : En undersökning om relationen mellan en elevgrupps lärstilar och några lärares undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Emira Medic; [2009]
  Nyckelord :kunskap; lärande; lärstilar; undervisning; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : ABSTRAKT  Syftet med föreliggande studie är att djupare förstå relationen mellan några lärstilar som karakteriserar en elevgrupp på ett gymnasium i södra Sverige med hur några lärare undervisar på samma skola. Det är viktigt som blivande lärare att förstå hur elever tillägnar sig kunskap och vilken betydelse olika undervisningsmetoder har för om elever lyckas eller misslyckas i sitt lärande. LÄS MER

 2. 2. Gruppdynamik : Skillnader i synsätt mellan lärare och elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Johan Wingenblixt; [2006]
  Nyckelord :gruppdynamik; klassrumsklimat; arbetsro; gemenskap; roller; trivsel;

  Sammanfattning : Som nämns i inledningen och i bakgrunden för valet av ämne så skulle en god gruppdynamik eller ett gott klassrumsklimat kunna borga för goda studieresultat. Det skulle även kunna, för vissa elever, bidra till att de ser tillbaka på sin tidigare skolgång som någonting positivt. LÄS MER