Sökning: "False Invoices and Reverse Money Laundering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden False Invoices and Reverse Money Laundering.

  1. 1. Skattebrott bland små företag inom den svenska byggbranschen : Byggbranschens behov av revision

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

    Författare :Viktor Glimrén Sjöström; Peter Malmberg; [2019]
    Nyckelord :Audit; Tax Fraud; Construction Industry; False Invoices and Reverse Money Laundering; Revision; skattebrott; byggbranschen; osanna fakturor och penningmaskering;

    Sammanfattning : Tidigare studier och undersökningar visar en utbredd skattebrottslighet inom byggbranschen. Branschen har framförallt haft problem med brottslighet relaterad till svartjobb. LÄS MER