Sökning: "Familjeägda företag"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Familjeägda företag.

 1. 1. Familjeägandets påverkan på resultatkvalitet : bevis från Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Axel Vinterskog; Philip Rissanen; [2019]
  Nyckelord :Familjeägda företag; diskretionära periodiseringar; agentteorin; the entrenchment effect; the alignment effect; resultatkvalitet; resultatmanipulation; modifierade Jones-modellen;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om det föreligger en skillnad i resultatkvalitet mellan familjeföretag och icke-familjeägda företag i en svensk kontext. Likt tidigare studier utgår denna studie från agentteorin, the alignment effect och the entrenchment effect. LÄS MER

 2. 2. Miljöanpassade inköp : Tre familjeägda företags drivkrafter, hinder och arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sanna Björk; Rebecka Klang Schönborg; [2018]
  Nyckelord :Purchasing; environment; environmental awareness; Inköp; miljö; miljöanpassning;

  Sammanfattning : I samband med att klimatet förändras och att extremväder blir allt vanligare har miljön blivit en viktig faktor att ta hänsyn till. Det är omtalat i media nästa dagligen och vi påminns om att värna om miljön. Mest viktigt är det för företag att ta hänsyn till miljön, de är en av de stora påverkarna av miljöförstörelse. LÄS MER

 3. 3. Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar genomförda under åren 2011-2013

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Will Johansson; Oscar Will Johansson; Kajsa Öström; [2017]
  Nyckelord :Börsintroduktion; långsiktig prestation; familjeägande; Private Equity; svenska marknaden; Business and Economics;

  Sammanfattning : TITEL: Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar under åren 2011-2013 SEMINARIEDATUM: 2017-06-01 KURS: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP FÖRFATTARE: Erik Will Johansson, Oscar Will Johansson, Kajsa Öström HANDLEDARE: Tore Eriksson NYCKELORD: Börsintroduktion, långsiktig prestation, familjeägande, Private Equity, svenska marknaden SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera om ägarstrukturer, i form av Private Equity respektive familjeägande, har olika påverkan på den långsiktiga prestationen hos börsintroduktioner genomförda under åren 2011-2013. METOD: Kvantitativ metod med deduktiv ansats vid analys av sekundärdata. LÄS MER

 4. 4. Hur ser rekryteringsprocessen ut i familjeägda företag? : En kvalitativ studie av tre familjeädga företag i Jönköpingsregionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Eriksson; Frida Sjökvist; [2016]
  Nyckelord :Family business; Nepotism; Formal recruitment; Informal recruitment; Wrong fit recruitment; Familjeföretag; Nepotism; Formell rekrytering; Informell rekrytering; Felrekrytering;

  Sammanfattning : Favorisering av familjemedlemmar vid tillsättandet av en tjänst är något som inom forskning definieras som “nepotism”. Vilket vidare innebär att oförtjänta belöningar erhålls och att orättvis diskriminering vid anställning kan förekomma. LÄS MER

 5. 5. Skifta och skydda : en uppsats om generationsskiften av familjeägda bolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Elsa Persson; Karin Larsson; [2016]
  Nyckelord :generationsskifte; familjeföretag; arv; gåva; köp; testamente; äktenskapsförord; förvärvsklausuler; aktieägaravtal; stiftelse; stegvisa förvärv;

  Sammanfattning : I Sverige utgör 50 % av alla företag familjeägda bolag. Ägarna av dessa företag har ofta en önskan att nästa generation ska ta över från den äldre samt att de ska kunna begränsa kretsen av ägare till personer inom familjen eller lojala kompanjoner. LÄS MER