Sökning: "Familjecentral"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Familjecentral.

 1. 1. Förutsättningar för att identifiera riskfaktorer och skapa en trygg och säker uppväxt för alla barn. : Ett förbättringsarbete och studie för att främja en god och jämlik hälsa hos små barn.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Martina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Riskfaktorer; Systematisk bedömning; Samverkan; Familjecentral;

  Sammanfattning : I Sverige saknas det idag evidensbaserade metoder för att kunna identifiera och bemöta psykosociala riskfaktorer i barns miljö. Det finns ett arbetssätt Safe Enviroment for Every Kid (SEEK) som är utvecklat för att tidigt uppmärksamma barn som lever i riskmiljöer. LÄS MER

 2. 2. FAMILJECENTRALERS ARBETE MED ATT FRÄMJA BARNS FYSISKA AKTIVITET : En kvalitativ intervjustudie om familjecentralers arbete med fysisk aktivitet i Örebro län

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Enock; [2020]
  Nyckelord :Hälsa Främja Barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjecentraler finns till för att hjälpa och stötta familjer som är i behov av stöd. Det görs genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Två teoretiska ansatser har kopplats till ämnesområdet, dessa är SESAME modellen och stödjande miljöer som används i hälsofrämjande arbeten. LÄS MER

 3. 3. Att möta samtidens föräldrar : En kvalitativ studie om familjevägledares professionella förhållningssätt, erfarenheter och upplevelser av att vägleda föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ellen Pettersson; [2019]
  Nyckelord :family guidance; family counselor; family center; professional approach; parenthood; familjevägledning; familjevägledare; familjecentral; professionellt förhållningssätt; föräldraskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och analysera familjevägledares professionella förhållningssätt, erfarenheter och upplevelser av mötet med föräldrar. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem olika familjevägledare, yrkesverksamma på tre olika familjecentraler i en mellanstor kommun i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Familjecentralen i en glesbygdskommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Melinder; Tina Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Familjecentral; socialt förebyggande arbete; socialt arbete; föräldrastöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur en familjecentral i en glesbygdskommun arbetar, samt hur arbetet ser ut för att uppfylla de gemensamma verksamhetsmålen. Det finns en lagstadgad skyldighet för kommuner att bedriva förebyggande arbete som rör barn och unga, samt att samverka med andra i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors upplevelse av att arbeta i ett tvärprofessionellt team på BVC kring överviktiga barn och deras familjer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Shabnam Jastan vash; Helen Simonen; [2019]
  Nyckelord :Cross-professional collaboration; Teamwork; Primary care; Child Healthcare; Distict nurse; Obesity; Preventive health work; tvärprofessionellt samarbete; teamarbete; primärvård; barnhälsovården; distriktssköterska; övervikt; förebyggande hälsoarbete;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett växande komplext folkhälsoproblem även hos barn. Följdsjukdomarna som övervikt och fetma orsakar ett lidande för drabbade barn, vilket även är en stor kostnad för vården och samhället. LÄS MER