Sökning: "Familjecentrerad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Familjecentrerad vård.

 1. 1. Immigrerade patienter och deras familjers erfarenheter av palliativ vård : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mathilda Jonsson; Johanna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Palliativ vård; Immigrant; Familj; Personcentrerad vård; Familjecentrerad vård; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen över ökar migrationen till följd av att människor väljer eller tvingas att flytta från sitt hemland. Detta speglas även inom den palliativa vården, där sjuksköterskors erfarenheter visar utmaningar när de vårdar immigrerade personer. LÄS MER

 2. 2. Familjecentrerad vård för barn inom sluten somatisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Enström; Karolina Vidlund; [2022]
  Nyckelord :Barn; familjecentrerad vård; föräldrar; litteraturöversikt; sjuksköterskor; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Familjecentrerad vård syftar till att se familjen som en enhet. Det innebär att familjen ska får vara delaktig i barnets vård och i de beslut som ska tas. Barnet, familjen och vårdpersonal ska vara ett team som arbetar tillsammans. Vårdpersonal måste vara bereddapå att det är en hel familj som vårdas. LÄS MER

 3. 3. Stöd vid palliativ vård av barn : En kvalitativ litteraturstudie ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexandra Degerman; Hanna Evelyndotter; [2022]
  Nyckelord :Family-centered care; Parent; Palliative care; Pediatrics; Experience; Familjecentrerad vård; Förälder; Palliativ vård; Pediatrik; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den specialiserade palliativa vården av barn i Sverige är i dagsläget begränsad. Detta ställer stora krav på sjuksköterskan som ska synliggöra och tillgodose barnets önskemål och behov. Samtidigt ska sjuksköterskan även se de närståendes perspektiv och behov. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av hur anknytning främjas inom nationell högspecialiserad vård när barnet är vårdberoende under neonatalperioden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Gustafsson; Alexandra Asknor; [2022]
  Nyckelord :Attachment; parents’ experience; national specialized medical care; neonatal period; nursing; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas 110 nyfödda barn på barnkirurgiska center för en diagnos inom nationell högspecialiserad vård i Sverige. Anknytningen mellan barn och föräldrar påbörjas redan under fostertiden och fortsätter efter förlossningen. LÄS MER

 5. 5. Att ha ett barn som vårdas på intensivvårdsavdelning : En litteraturstudie av föräldrars erfarenheter

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Larsson Berge; Mikael Seitzberg; [2022]
  Nyckelord :föräldrars upplevelser; intensivvård; pediatrisk intensivvård; familjecentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvård av barn är unikt relaterat till närståendes specifika involvering. Kompetensbeskrivningen lyfter IVA-sjuksköterskors ansvar i att involvera närstående och den teoretiska utgångspunkten ”familjecentrerad omvårdnad” förklarar att familjen är en helhet. LÄS MER