Sökning: "Familjehem företag"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Familjehem företag.

 1. 1. När fördomarna blir sanningar En kvalitativ studie om familjehemskonsulenters upplevelser av arbetet med rasifierade familjer i familjehemsvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Cederfeldt; Sandra Stenborg; [2021-05-31]
  Nyckelord :idealfamilj; familjehemsvård; rasism; intersektionalitet; antirasistiskt socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur normer om idealfamiljen aktualiseras inom familjehemsvården samt analysera hur normer om idealfamiljen påverkar omgivande institutioners bemötande av familjehem med utländsk bakgrund. Materialet utgjordes av sex semistrukturerade intervjuer med familjehemskonsulenter från ett privat företag i Västra Götalandsregionen. LÄS MER

 2. 2. Samhällets utvalda föräldrar - En kvalitativ studie gällande det lämpliga familjehemmet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Welin; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; barn i dygnsvård; existentialismen; familjehem; familjehemsvård; föräldraförmåga; känsla av sammanhang; attachment theory; existentialism; foster care; foster home; parenting; sense of context; children in day care;

  Sammanfattning : SAMHÄLLETS UTVALDA FÖRÄLDRAREN KVALITATIV STUDIE GÄLLANDE DET LÄMPLIGA FAMILJEHEMMET ANNA WELINWelin, A. Samhällets utvalda föräldrar. En kvalitativ studie gällande det lämpliga familjehemmet. Examensarbete i Socialt arbete, 30 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Familjehemmens upplevelser av kommunikationen : Mellan familjehemmen och kommunen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jessika Olsson; Johanna Wendtlandh; [2014]
  Nyckelord :Familjehem; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att se hur kommunikationen och informationsflödet ser ut mellan familjehem och kommunen samt hur familjehemmen upplever kommunikationen. Anledningen till att vi ville undersöka detta var eftersom vi var intresserade av ämnet, att media har påpekat problem inom familjehem samt att vi inte hittade någon tidigare forskning som undersökte detta. LÄS MER