Sökning: "Familjehemsföräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Familjehemsföräldrar.

 1. 1. Barnets väg ut ur LVU - en kritisk analys ur ett barnperspektiv om avslutandeskedet av LVU-placeringar i familjehem med stöd av 2 § LVU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Edberg; [2021-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras upphörandet av vårdinsatser med stöd av 2 § LVU ur ett barnperspektiv respektive rättssäkerhetsperspektiv. Ambitionen är att undersöka vilka alternativa vägar ut ur vården som finns, när de används och varför. Jag genomför denna undersökning utifrån principerna om återförening, kontinuitet och stabilitet. LÄS MER

 2. 2. Goda möjligheter inom rimliga proportioner : Socialsekreterares erfarenheter av stöd till familjehemsföräldrar vid sammanbrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Amalia Conrad Jonäll; Johanna Liljeblom; [2020]
  Nyckelord :placement breakdown; support needs; family social worker; foster parents; street-level bureaucrat; sammanbrott; stödbehov; familjehemssekreterare; familjehemsföräldrar; gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare beskriver familjehemsföräldrars behov av stöd vid sammanbrott samt vilka möjligheter de uppfattar sig ha att möta stödbehovet. Sju socialsekreterare deltog i studien och data samlades in genom en fokusgruppsdiskussion och tre enskilda intervjuer. LÄS MER

 3. 3. "Det är viktigt att vara en pratbar vuxen" : En kvalitativ studie om familjehemsföräldrars samtal om sexualitet med det placerade barnet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Elin Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Sexuality; foster parents; sexual scripts; foster children; Sexualitet; familjehemsföräldrar; sexuella script; familjehemsplacerat barn;

  Sammanfattning : Barn inom samhällets barn- och ungdomsvård, däribland familjehemsplacerade barn, är mer utsatta för sexuella risker än andra. Familjehemsföräldrar har således en viktig roll att kunna möta de placerade barnen och på olika sätt samtala om sexualitet. LÄS MER

 4. 4. När banden klipps : Familjehemsföräldrars upplevelse och önskemål av stöd från socialtjänsten när en längre placering upphör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Monia Sundgren; Monica Andersson; [2020]
  Nyckelord :Foster care; foster parents; placement breakdown; social services; support; aftercare; grief; Familjehem; familjehemsföräldrar; stödjande insatser; eftervård; socialtjänsten; sammanbrott; sorg;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how foster parents experience support from social services when a long term placement of a child ceases, and to find out what kind of support the foster parents wishes from Social Services after the placement termination. Qualitative interviews with five foster parents was performed and the results showed that a clear majority wished to receive support from the social services in connection with and after the placement had ended. LÄS MER

 5. 5. Familjehem – föräldraskap på uppdrag : En kvalitativ studie om familjehemsföräldrars upplevelser och erfarenheter av Familjehemsuppdraget och samarbetet med socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Iwona Tadeusdotter; [2019]
  Nyckelord :Familjehemsföräldrar; socialtjänst; stöd och behov; förbättringsmöjligheter;

  Sammanfattning : Studien undersöker familjehemsföräldrars upplevelser och erfarenheter av familjehemsuppdrag och socialtjänstens samarbete och stöd. Undersökningen riktar in sig på tre frågeställningar med fokus på hur familjehemsföräldrarna upplever sitt uppdrag, om det finns tillräckligt med stöd och samarbete från socialtjänsten för att kunna hantera uppdraget och vad som behövs förbättras från socialtjänsten sida för att bidra till ett välfungerande familjehemsuppdrag. LÄS MER