Sökning: "Familjen Best"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Familjen Best.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn och deras familjer på allmän intensivvårdsavdelning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Alnefjord; Donna Selimaj; [2021]
  Nyckelord :Caring; children; experience; family; family centered care; general ICU; intensive care; intensive care nurse; Allmän intensivvårdsavdelning; barn; familj; familjefokuserad omvårdnad; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas en mängd barn på allmänna intensivvårdsavdelningar i Sverige, där den allra största delen av patienterna är vuxna. Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna vårda alla patienter med svikt i ett eller flera organ oavsett ålder och diagnos, samt vara beredd på snabba förändringar i patientens tillstånd. LÄS MER

 2. 2. ”Tiden räcker inte till… En olustig känsla överlag...” : En kritisk analys av föräldrars upplevelser av arbetssamhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tim Hallbäck; Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Labour; labour-society; criticism of labour; child perspective; preschool; one-dimensional paradigm; Arbete; arbetssamhället; arbetsnorm; arbetskritik; barnperspektiv; förskola; endimensionellt paradigm;

  Sammanfattning : Att barn spenderar sina dagar på förskolan medan föräldrarna lönearbetar tillhör vanligheten. Barns vistelsetid på förskolan står generellt i proportion till förälderns arbetstid. Förskolan är en plats för fostran och socialisation, och lönearbetet en möjlighet till självrealisation. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdas palliativt : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mariam Sheikh Abikar; Maryan Muuse; [2020]
  Nyckelord :Parents’ experiences; Child; Palliative care; Föräldrars upplevelse; Barn; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den palliativa vården av ett barn ställs föräldrar och alla som är inblandade inför en svår och sorglig situation som väcker många känslor. Det är därför viktigt att ta hänsyn till alla familjemedlemmar då detta påverkar hela familjens hälsa. LÄS MER

 4. 4. Att skapa familj – En queerteoretisk närläsning om kön och sexualitet i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; familjerätt; rättsvetenskap; queerteori; diskursanalys; narratologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar inte själva kan komma överens i frågor om vårdnaden om, boendet för eller umgänget med sitt barn, kan frågorna tas upp hos socialtjänsten eller i domstol. När beslut om barn ska fattas, ska barnets bästa vara den slutligt bestämmande faktorn, en aspekt i bedömningen om barnets bästa är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 5. 5. Familj, Föräldraskap, Förändring - En rättsdogmatisk analys med barnets bästa i fokus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Peterson; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; Föräldraskap; Faktisk familjerelation; Barnets bästa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Familj och föräldraskap är relativt vanliga begrepp i våra liv. Deras innebörd i vardagliga sammanhang är dock betydligt mer omfattande än den rättsliga definitionen. LÄS MER