Sökning: "Familjen i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade orden Familjen i samhället.

 1. 1. HINDER I VARDAGEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED LÅNGVARIG ICKE-MALIGN SMÄRTA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hilda Gustafsson; Elise Hansson; [2021-04-20]
  Nyckelord :Child; adolescent; chronic pain; activities of daily living; occupational theory;

  Sammanfattning : Bakgrund Långvarig, icke-malign smärta är vanligt förekommande bland barn och ungdomar, ungefär var tionde drabbas. Långvarig smärta innebär ofta ett påtagligt lidande i det dagliga livet. Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och omfattar allt människor gör och engagerar sig i för att fylla sin tid. LÄS MER

 2. 2. En kvinnas lott : Normer och ideal i husmorsfilmerna 1952–1975

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Tove Lindell; [2021]
  Nyckelord :Husmoder; diskurs; ideal; normer; genus; folkhemmet; konsumentupplysning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att med hjälp av en kritisk diskursanalys undersöka framställningen av husmodern i Husmorsfilmerna mellan åren 1952 och 1975. I studien har teorier om genus använts samtidigt som en diskursanalytisk ansats appliceras för att studera de lexikala aspekterna i filmerna och som i sin tur synliggör förekomsten av samhälleligt förekommande diskurser. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av att leva nära en person med psykisk ohälsa : Kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Bella Handell; Sofia Thorell; [2021]
  Nyckelord :Burden; experience; mental illness; relatives; stigma; Börda; närstående; psykisk ohälsa; stigma; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen. När en person drabbas av psykisk ohälsa kan det komma att påverka hela familjen. Sjuksköterskor behöver få en ökad kunskap i närståendes upplevelser av att leva nära en person med psykisk ohälsa för att kunna möta den närståendes behov. LÄS MER

 4. 4. Offer eller endast förövare? Män inom hedersrelaterat våld och fötryck : En kvalitativ studie om mäns utsatthet i en hedersrelaterad kontext 

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Arzu Görgulu; Malika Isaeva; [2021]
  Nyckelord :Hederskultur; hedersrelaterat våld och förtryck; dubbla roller; män; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Hedersrelaterade frågor har fått alltmer uppmärksamhet i samhället, dock har debatten kring hederskultur endast fokuserat på kvinnors utsatthet. Studiens syfte är därför att undersöka samt öka kunskapen om mäns utsatthet inom hedersrelaterat våld och förtryck. LÄS MER

 5. 5. Lantbruksdjur som hälsosatsning : En studie om hur föräldrar till barn med funktionsvariationer upplever interaktion med lantbruksdjur

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Juliane Hersén; [2021]
  Nyckelord :folkhälsa; funktionsvariation; hälsa; hälsosatsning; lantbruksdjur;

  Sammanfattning : Forskning har visat att familjer med barn med funktionsvariation löper större risk för ohälsa. I dagens samhälle läggs det flera resurser på att stödja hälsan hos barnen med funktionsvariation för att öka barnens förutsättningar till utveckling, men mindre fokus verkar läggas på vårdnadshavarnas hälsa och familjen som helhet. LÄS MER