Sökning: "Familjer med migrationsbakgrund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Familjer med migrationsbakgrund.

 1. 1. FÖRÄLDRAR MED MIGRATIONSBAKGRUND OCH BARN MED NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING– UTIFRÅN PROFESSIONELLAS PERPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Yasmin Ibrahim; [2018]
  Nyckelord :Migrationsbakgrund; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Professionella; Familjen;

  Sammanfattning : Ibrahim, Y. Föräldrar med migrationsbakgrund och barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. ”Utifrån professionellas perspektiv”. Examensarbete i Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap(15 HP). LÄS MER

 2. 2. Att möta familjer med migrationsbakgrund : Socialsekreterares perspektiv på bemötande och makt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Moreton; Sara Brevik; [2015]
  Nyckelord :Encounter; Authority; Client; Social worker; Social service; Immigrant families; Client-Professional relationship; Bemötande; Makt; Klient; Socialsekreterare; Socialtjänst; Familjer med migrationsbakgrund; Klientrelation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever bemötande och makt i mötet mellan socialsekreterare och familjer med migrationsbakgrund. Vi har genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER