Sökning: "Family Centres"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Family Centres.

 1. 1. Barnkonventionen på familjecentraler - Personalens kunskap, arbete och utmaningar med barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Saga Antonsson; [2020-09-21]
  Nyckelord :Barnkonventionen; Barnets bästa; Familjecentral; Implementering; Folkhälsa; Convention on the Rights of the Child; The best interests of the child; Family Centres; Implementation; Public health;

  Sammanfattning : Introduction: It is vital to work for the rights of children because it affects the upbringingand health of a great many minors. The Convention on the Rights of the Child (CRC) becameSwedish law in 2020 and family centres are one of the institutions working with the CRC, touphold the rights of children and to promote sound childhoods for all. LÄS MER

 2. 2. ”Det är en övningsarena för liten och stor” : en intervjustudie kring familjecentralers hälsofrämjande och förebyggande arbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Persson; Louise Sörensen; [2019]
  Nyckelord :Health promotion work; preventive work; health work; family centres; obesity; Hälsofrämjande arbete; förebyggande arbete; hälsoarbete; familjecentraler; övervikt och fetma;

  Sammanfattning : Introduction: Authorities within the health care sector have a big responsibility for public health, where health promotive and preventive work methods applies to achieve a positive public health development. A big public health problem is obesity, which is a large contributing factor to lifestyle diseases that affects both adults and children. LÄS MER

 3. 3. Motoriska och kommunikativa utvecklingsavvikelser. : Barnhälsovårdssjuksköterskans bedömning, åtgärder och förutsättningar - en kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefin Johansson; Emma Henriksson; [2018]
  Nyckelord :: Child Health Services; Motor Skill Disorders; Communication Disorders; Early Detection; Person-Centered Care; Health Promotion; Barnhälsovården; Motorisk utvecklingsavvikelse; Kommunikativ utvecklingsavvikelse; Tidig upptäckt; Personcentrerad vård; Hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det förekommer skillnader avseende hur barnhälsovårdssjuksköterskor identifierar utvecklingsavvikelser, och det har sedan länge efterfrågats evidensbaserade, standardiserade metoder för upptäckt av kommunikativa och motoriska utvecklingsavvikelser. Syfte: Att undersöka hur motoriska och eller kommunikativa utvecklingsavvikelser för barn upp till och med 18 månader uppmärksammas inom barnhälsovården, vilka förutsättningar det finns för bedömningen, samt vilka åtgärder som vidtas vid utvecklingsavvikelser. LÄS MER

 4. 4. Steering the Client toward Self-sufficiency Swedish Social Workers’ Accounts of Responsibilisation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Daniel Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Social workers; labour market policies; activation; responsibilisation; discipline; control; discretion; street-level bureaucracy; automation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the last couple of decades in Sweden, there has been an adoption of “workfare”-oriented policy approaches to unemployment (as opposed to the former, less conditioned welfare-oriented ones). Consequently, labour market policies more and more have started to encompass the Social Services Department (in Swedish; “socialtjänsten”). LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER