Sökning: "Fanny Öhman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Fanny Öhman.

 1. 1. Patienters upplevelser av omvårdnad vid svårläkta sår : en icke systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Fanny Öhman; Temesgen Wendmagegn; [2023]
  Nyckelord :Chronic ulcer; Nursing care; Patient experience; Patient perspective; Omvårdnad; Patientens upplevelse; Patientperspektiv; Svårläkta sår;

  Sammanfattning : Bakgrund Svårläkta sår kan innebära lidande och sänkt livskvalitet för individen som drabbas samt ökade kostnader för samhället. Sår som inte läker förekommer särskilt bland äldre människor och kan bero på bakomliggande faktorer såsom venös och arteriell insufficiens samt diabetes. LÄS MER

 2. 2. “Det är klart jag ska ha någon att vara med” : Elevernas möjligheter till deltagande i den fria leken, utifrån fritidslärares upplevelser.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Tåqvist; Fanny Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Exkludering; fria leken i fritidshem; fritidslärares uppfattning; inkludering; möjligheter till deltagande; strategier; upplevelser.;

  Sammanfattning : Elevernas möjligheter till deltagande blir påverkat av deras sätt att inkludera och exkludera    varandra i leken. Enligt Öhman (2012), Öhman (2006) och Bliding (2004) ses inkludering och speciellt exkludering som något vanligt och förekommer ofta i elevers relationsarbete, sampel och lekar, där Öhman (2012) även påstår att pedagoger kan ha svårt att veta hur de ska hantera exkluderande situationer. LÄS MER

 3. 3. Vi vill leka själva faktiskt! : En essä om barns kamratkultur i förskolan, när det inte riktigt fungerar och pedagogens roll i sammanhanget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anita Opacic; [2019]
  Nyckelord :preschool; peer culture; social competence; criteria; norm; power; conflict management; exclusion; approach; Förskola; kamratkultur; social kompetens; normer och värden; makt; konflikthantering; uteslutning; förhållningssätt;

  Sammanfattning : This essay focuses on my reflections on children’s peer culture and their interactions in preschool when it comes to conflicts and their ways of treating each other in such situations. I start by telling a story where I describe a situation between four children and their way of handling a conflict between them. LÄS MER

 4. 4. Det spelar ingen roll hur bra skolmaten är om den aldrig hamnar i magen : En kvantitativ studie om 15 åringars intag av skollunchen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Rebecca Häggqvist; Fanny Öhman; [2016]
  Nyckelord :skollunch; ungdomar; intag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolmaten i Sverige är kostnadsfri och är genom att skapa möjlighet till goda matvanor en viktig del av folkhälsoarbetet i Sverige. Sedan juni 2011 ska skollunchen både vara kostnadsfri och näringsriktig. Tidigare studier har visat på att elever varken får i sig tillräckligt med energi eller näringsämnen genom skollunchen. LÄS MER

 5. 5. Under Ytan En kvantitativ fallstudie om personliga assistenters arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emelie Arnfjell; Fanny Öhman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER